Nawigacja

2011

Raport Prezesa URE

„Energetyka cieplna w liczbach - 2011” to dziewiąty z kolei raport prezentujący wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku.

Celem badania, prowadzonego cyklicznie od 2002 r., jest uzyskanie informacji na temat działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne.

Najświeższy raport prezentuje dane dotyczące działalności 476 koncesjonowanych przedsiębiorstw, które nadesłały wypełniony formularz „Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem”. Wyniki badania zostały zestawione z wynikami z lat 2010-2002 i poddane analizie metodą porównawczą (benchmarking), w celu otrzymania informacji o obszarach wymagających poprawy efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Liczba przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu stanowiła 99,2% wszystkich koncesjonowanych przedsiębiorstw w 2011 r. Należy jednak podkreślić, że w tym okresie liczba przedsiębiorstw posiadających koncesję na działalność w obszarze zaopatrywania odbiorców w ciepło uległa zmniejszeniu o 3,2% w stosunku do roku 2010 i o 46,3% od 2002 r.

Raport z 2011 r. wskazuje na dużą różnorodność koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych pod względem form organizacyjno - prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Opracowanie przedstawia również dane dotyczące wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych w/w przedsiębiorstw, jak i ciepła kupowanego przez nie od innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

W 2011 r. cały koncesjonowany sektor ciepłowniczy odnotował spadek przychodów z działalności ciepłowniczej o 6,2% w stosunku do roku 2010, a także spadek wielkości w obszarze zatrudnienia. W 2011 r. koncesjonowane ciepłownictwo zatrudniało łącznie 38,3 tys. osób w przeliczeniu na pełne etaty, co stanowiło 64% etatów z 2002 r. Ponadto, potencjał koncesjonowanego ciepłownictwa był mocno zróżnicowany terytorialne. Największy udział w krajowym majątku ciepłowniczym (blisko 40% majątku) miały województwa: mazowieckie i śląskie. Na pozostałe województwa: lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i świętokrzyskie przypadało po ok. 2% wartości majątku ciepłowniczego brutto. Jednocześnie w 2011 r. wartość wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego1) uległa obniżeniu i wyniosła 56,79%.

W zakresie efektywności energetyki cieplnej korzystne zmiany wykazały wskaźniki techniczne, gdzie odnotowano wzrost sprawności wytwarzania oraz spadek intensywności emisji pyłów, tlenków azotu, SO2 i dwutlenku węgla. Udział ciepła z wykorzystaniem węgla kamiennego utrzymał tendencję malejącą, i wyniósł w 2011 r. 74,1%, tj. o 5 punktów procentowych mniej niż w 2002 r. Z kolei produkcja ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania biomasy wzrosła 2,5-krotnie od 2002 r.

Więcej informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce znajduje się w opracowaniu statystycznym „Energetyka cieplna w liczbach - 2011”.

Zapraszamy do lektury!

_____
1) Wskaźnik dekapitalizacji majątku trwałego liczony ilorazem wartości umorzenia majątku do wartości księgowej aktywów trwałych brutto.

 

Data publikacji: 17.09.2012
Data modyfikacji: 02.12.2018

Opcje strony

do góry