Nawigacja

2013

Najnowszy raport - „Energetyka cieplna w liczbach - 2013”

Wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są już od 11 lat w corocznie opracowywanej publikacji Prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie to jest niezwykle istotnym narzędziem w ręku regulatora, umożliwiającym m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

Tegoroczny raport przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2013 r. W badaniu udział wzięło 451 spośród 455 przedsiębiorstw, posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2013 r. Zmiany w przepisach prawa, a także przekształcenia własnościowe i organizacyjne w ciepłownictwie spowodowały spadek liczby badanych podmiotów o 2,6% w stosunku do roku ubiegłego i o 46,9% od pierwszego badania przeprowadzonego w 2002 r.

W badanym okresie koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze wykazywały dużą różnorodność pod względem form organizacyjno-prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Ponadto odnotowano wśród nich zróżnicowanie odnośnie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego ze źródeł innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

Warto także nadmienić o odmiennym i dodatkowo rozdrobnionym potencjale technicznym, określanym przez dwie podstawowe wielkości, tj. zainstalowaną moc cieplną oraz długość sieci ciepłowniczej. W 2013 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 56 521,0 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW), a moc osiągalna – 55 744,1 MW (w 2002 r. - 67 285,4 MW). Z kolei długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2013 r. wynosiła 20 138,5 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Jak wynika z raportu, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego, który w latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75% do 60,05%. Natomiast od 2008 r. wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać aż do poziomu 51,61% w 2013 r.

W 2013 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych (odzysk ciepła) 428,5 tys. TJ ciepła. Ponad 62% ciepła wyprodukowanego w źródłach, tj. 247,9 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 27% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Ponadto zanotowano blisko 4% wzrost przychodów sektora ciepłowniczego w stosunku do roku ubiegłego, natomiast koszty pozostały prawie na tym samym poziomie. Z kolei kondycja finansowa sektora, mierzona wynikiem finansowym brutto, uległa zdecydowanej zmianie w stosunku do roku ubiegłego. W 2013 r. wynik ten ukształtował się na poziomie (+) 316 604,3 tys. zł. Ujemny wynik osiągnęły przedsiębiorstwa tylko w trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim i śląskim.

W latach 2002-2013 bardzo korzystne zmiany w sektorze ciepłowniczym wykazały wskaźniki techniczne. W tym okresie istotnie bowiem wzrosła sprawność wytwarzania, przy niemal niezmienionym poziomie sprawności przesyłania. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż w sposób znaczący spadła intensywność emisji, głównie pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu, ale również dwutlenku węgla.

Więcej informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce znajduje się w opracowaniu statystycznym „Energetyka cieplna w liczbach - 2013”.

Data publikacji : 16.09.2014
Data modyfikacji : 02.12.2018

Opcje strony

do góry