Nawigacja

2014

„Energetyka cieplna w liczbach - 2014” już w sieci!

To już dwanaście lat, odkąd wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w corocznie opracowywanej publikacji Prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu uzyskanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, określone w art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), ważne w okresie sprawozdawczym. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w badaniu jest formularz Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem, który obejmuje najważniejsze aspekty działalności ciepłowniczej przedsiębiorstw.

Raport Energetyka cieplna w liczbach - 2014 przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu tym udział wzięło 448 spośród 451 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło (w raporcie określanych jako: „przedsiębiorstwa ciepłownicze”), funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2014 r. Zmiany w przepisach prawa, a także przekształcenia własnościowe i organizacyjne w ciepłownictwie spowodowały spadek liczby badanych podmiotów o 0,7% w stosunku do roku ubiegłego i o 47,2% od pierwszego badania przeprowadzonego w 2002 r.

Podobnie jak w poprzednim monitorowanym okresie, również w 2014 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze wykazywały dużą różnorodność pod względem form organizacyjno-prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Ponadto, odnotowano wśród nich zróżnicowanie odnośnie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego ze źródeł innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

W tym kontekście należy wspomnieć także o odmiennym i dodatkowo rozdrobnionym potencjale technicznym, określanym przez dwie podstawowe wielkości, tj. zainstalowaną moc cieplną oraz długość sieci ciepłowniczej. W 2014 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 56 796,2 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW), a moc osiągalna – 55 589,5 MW (w 2002 r. - 67 285,4 MW). Z kolei długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2014 r. wynosiła 20 255,1 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Jak wynika z raportu, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego, który w latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75% do 60,05%. Natomiast od 2008 r. wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać aż do poziomu 49,54% w 2014 r.

Analizując potencjał sektora ciepłowniczego należy także wskazać, że w latach 2002–2014 koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zredukowały zatrudnienie o 45,3%.

W 2014 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych (odzysk ciepła) 393,2 tys. TJ ciepła. Ponad 64% ciepła wyprodukowanego w źródłach, tj. 231,5 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 24% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2014 r. podstawowym paliwem w źródłach ciepła wykorzystywanym do jego wytwarzania nadal był węgiel kamienny. Mimo, że udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła był również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach: opolskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i podlaskim ponad 90% ciepła wciąż wytwarzano z węgla kamiennego. Należy podkreślić, że systematycznie wzrasta udział paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, który w 2014 r. wyniósł 7,6%.

Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, w 2014 r. zanotowano spadek zarówno przychodów, jak i kosztów sektora ciepłowniczego w stosunku do roku ubiegłego, odpowiednio 3,3% i 5,1%. Kondycja finansowa sektora, mierzona wynikiem finansowym brutto, uległa dalszej poprawie i wynik ukształtował się na poziomie (+) 611 520 tys. zł. Dodatni wynik wiąże się również ze wzrostem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. W 2014 r. wartość wskaźnika rentowności ukształtowała się na poziomie (+) 3,63% i wzrosła o 1,82 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, że we wszystkich województwach wskaźnik rentowności osiągnął wartość dodatnią.

W celu poznania szczegółowych informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce, zachęcamy do lektury publikacji Energetyka cieplna w liczbach - 2014.

Data publikacji : 31.08.2015
Data modyfikacji : 02.12.2018

Opcje strony

do góry