Nawigacja

2015

"Energetyka cieplna w liczbach - 2015" - zaproszenie do lektury raportu

Od trzynastu już lat wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w cyklicznie wydawanej publikacji Prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, którego rezultaty dostępne są w najnowszym raporcie, to ważne narzędzie w ręku regulatora, które pozwala m.in. zidentyfikować obszary wymagające poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu uzyskanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, określone w art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), obowiązujące w okresie sprawozdawczym. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w badaniu jest formularz Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem, który obejmuje najważniejsze aspekty działalności ciepłowniczej przedsiębiorstw.

W badaniu udział wzięło 435 spośród 443 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2015 r. Zmiany w przepisach prawa, a także przekształcenia własnościowe i organizacyjne w ciepłownictwie spowodowały spadek liczby badanych podmiotów o 3,0% w stosunku do roku ubiegłego i o 48,76% od pierwszego badania przeprowadzonego w 2002 r.

Podobnie jak w poprzednim monitorowanym okresie, również w 2015 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze wykazywały dużą różnorodność pod względem form organizacyjno-prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Ponadto, w badanym okresie odnotowano wśród nich zróżnicowanie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego ze źródeł innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

W tym kontekście należy wspomnieć o odmiennym i rozdrobnionym potencjale technicznym, określanym przez dwie podstawowe wielkości, tj. zainstalowaną moc cieplną oraz długość sieci ciepłowniczej.

W 2015 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 56 048,7 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW), a moc osiągalna - 54 767,9 MW (w 2002 r. - 67 285,4 MW). Z kolei długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2015 r. wynosiła 20 456,0 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Jak wynika z raportu, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego, który w latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75% do 60,05%. Natomiast od 2008 r. wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać aż do wartości 50,86% w 2015 r.

Analizując potencjał sektora ciepłowniczego należy także wskazać, że w latach 2002-2015 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o 48,0%.

W 2015 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 394,1 tys. TJ ciepła. Ponad 63% ciepła wyprodukowanego w źródłach, tj. 227,7 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 25% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Analogicznie do lat poprzednich, w 2015 r. podstawowym paliwem w źródłach ciepła wykorzystywanym do jego wytwarzania nadal był węgiel kamienny. Mimo że udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła był również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, podlaskim i dolnośląskim ponad 90% ciepła wciąż wytwarzano z węgla kamiennego. Należy podkreślić, że systematycznie wzrasta udział paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, który w 2015 r. wyniósł 7,4%.

Mówiąc o sytuacji ekonomicznej wspomnieć należy, że w 2015 r. zanotowano wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów sektora ciepłowniczego w stosunku do roku ubiegłego, odpowiednio o 3,9% i o 6,2%. Wynik finansowy brutto sektora ciepłowniczego ukształtował się na poziomie niższym niż w roku ubiegłym i wyniósł (+) 256 213,1 tys. zł. Obniżenie wartości wyniku finansowego wiąże się również z obniżeniem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Z kolei wskaźnik rentowności w 2015 r. ukształtował się na poziomie (+) 1,46% i obniżył się o 2,17 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego.

Więcej szczegółowych informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce znajduje się w najnowszej publikacji Prezesa URE, pt. Energetyka cieplna w liczbach - 2015.

Zachęcamy do lektury!

Data publikacji : 14.09.2016
Data modyfikacji : 02.12.2018

Opcje strony

do góry