Nawigacja

2017

Raport „Energetyka cieplna w liczbach - 2017” już dostępny

To już piętnaście lat, odkąd wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w corocznie opracowywanej publikacji Prezesa URE z serii  Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu uzyskanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, określone w art. 32 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000  i 1356) ważne w okresie sprawozdawczym. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w badaniu jest formularz Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem, który obejmuje najważniejsze aspekty działalności ciepłowniczej przedsiębiorstw.

Raport Energetyka cieplna w liczbach – 2017  przedstawia wyniki badania działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2017 r. W badaniu tym udział wzięło 429 przedsiębiorstw i ich oddziałów.

Podobnie jak w poprzednim monitorowanym okresie, również w 2017 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze wykazywały dużą różnorodność pod względem form organizacyjno - prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Ponadto, w badanym czasie odnotowano wśród nich zróżnicowanie odnośnie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego ze źródeł innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

W tym kontekście należy wspomnieć także o odmiennym i dodatkowo rozdrobnionym potencjale technicznym, określanym przez dwie podstawowe wielkości, tj. zainstalowaną moc cieplną oraz długość sieci ciepłowniczej. W 2017 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 54 911,8  MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW). Z kolei długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2017 r. wynosiła 21 084,8 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość  ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Jak wynika z raportu, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego, który w latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75% do 60,05%. Natomiast od roku 2008 r. wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać aż do wartości 49,60% w 2017 r.

Analizując potencjał sektora ciepłowniczego, należy także wskazać, że w latach 2002 – 2017 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o połowę.

W 2017 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły,  łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 431,7 tys. TJ ciepła, z czego  241,6  tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 30% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dalszym ciągu wśród paliw zużywanych w źródłach ciepła zdecydowanie dominują paliwa węglowe. W 2017 r. stanowiły one prawie 74% wszystkich paliw zużywanych w źródłach ciepła. Mimo, iż udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła jest dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach: świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim ponad 90% ciepła wciąż wytwarzano z paliw węglowych. Należy podkreślić, że w 2017 r. udział ciepła wyprodukowanego w źródłach OZE wyniósł 7,8%.

Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, w 2017 r. zanotowano wzrost przychodów sektora o 1,6% w stosunku do roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 4,9%. Wynik finansowy brutto sektora ciepłowniczego ukształtował się na poziomie (+) 1 270 940,2 tys. zł i był niższy o 30% od wyniku osiągniętego w roku 2016. Obniżenie wyniku finansowego wiąże się również ze spadkiem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskaźnik rentowności w 2017 r. ukształtował się na poziomie (+) 6,71% i obniżył się o prawie 3 punkty procentowe w stosunku do 2016 r.

W celu poznania szczegółowych informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce, zachęcamy do lektury publikacji Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach - 2017.

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 02.12.2018

Opcje strony

do góry