Nawigacja

Piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został rozstrzygnięty

W dniu 20 lipca 2017 r. Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W dniu 20 lipca 2017 r. Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Realizując obowiązek wynikający z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227 - dalej: „rozporządzenie przetargowe”) Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, zamieścił protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu, sporządzony przez Komisję przetargową. Protokół ten zawiera m.in.:

 1. oznaczenie daty i miejsca:
  1. składania ofert przetargowych,
  2. otwarcia ofert przetargowych,
  3. rozstrzygnięcia przetargu;
 2. liczbę złożonych ofert przetargowych;
 3. wskazanie ofert przetargowych:
  1. odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,
  2. wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.),
  3. niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania.

***

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej do siedziby Prezesa URE, w terminie do dnia 21 października 2016 r. wpłynęło 2 428 ofert przetargowych, z czego:

 • 3 oferty zostały wycofane - przed otwarciem ofert - przez podmioty przystępujące do przetargu,
 • 2 425 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 2 065 ofert przetargowych (załącznik nr 2 do protokołu), natomiast 327 ofert przetargowych zostało odrzuconych w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego1) (załącznik nr 1 do protokołu). Ponadto, 33 oferty przetargowe nie zostały wybrane z uwagi na niespełnianie kryteriów, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (załącznik nr 3 do protokołu).

W poniższej tabeli przedstawiono zagregowane wyniki piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej:

Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w przetargu
(toe)
(t·ωśr; ωmax)2) gdzie t = 0,5 Ilość wybranych ofert
(szt.)
Wartość świadectw efektywności energetycznej, o które ubiegają się podmioty, które wygrały przetarg
(toe)
Udział procentowy (dane z kol. 5 : dane z kol. 2) * 100%
(%)
Przedział wartości efektów energetycznych zadeklarowanych przez podmioty, które wygrały przetarg
1 2 3 4 5 6 7
Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych 1 182 364,800 <0,250545;1,33> 1758 733 015,866 61,996 <0,254;1,33>
Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych 147 795,600 <0,270045;1> 49 40 787,748 27,597 <0,351;1>
Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji 147 795,600 <0,347759;1,15> 258 32 939,515 22,287 <0,349;1,15>
RAZEM: 1 477 956,000   2 065 806 743,129 54,585 <0,254;1,33>

Do najczęstszych przesłanek odrzucenia ofert przetargowych należały:

 • zgłoszenie przedsięwzięcia w nieprawidłowej kategorii,
 • błędy rachunkowe w deklaracji przetargowej,
 • nieprawidłowa reprezentacja podmiotu przystępującego do przetargu lub podmiotu udzielającego upoważnienie,
 • zgłoszenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, które swoim zakresem wykracza poza zakres przedsięwzięć zawartych w Szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 15).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, z późn.  zm.) w odniesieniu do przedsięwzięć, które zostały zakończone pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 września 2016 r. i zostały odrzucone w rozstrzygniętym piątym przetargu, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w terminie do dnia 30 września 2017 r., przy czym w myśl art. 57 ust. 4 tej ustawy do wydawania świadectw we wskazanym trybie, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20-23 powołanej ustawy z dnia 20 maja 2016 r.

***

Podmioty, które wygrały przetarg, mogą składać do Prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać na adres:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Wzór wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/download/3/9051/Wniosekowydanieswiadectwaefektywnoscienergetycznejpoprzetargu.docx

 

Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej świadectwa efektywności energetycznej, wydane przez Prezesa URE w wyniku rostrzygnięcia przetargu, uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 Rok 2018 jest ostatnim rokiem, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Szczegółowe wyjaśnienia w tym przedmiocie zostały zamieszczone w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2016 z dnia 27 października 2016 r.: /pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6735,Informacja-nr-572016.html

 

****

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, ze świadectwa efektywności energetycznej wynikają zbywalne prawa majątkowe, które są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127, z późn. zm.).

Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają:

 1. z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw efektywności energetycznej, prowadzonym przez podmiot organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej,
 2. na podstawie przekazywanej ww. podmiotowi przez Prezesa URE informacji o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Prawa majątkowe przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta.

Możliwość dokonywania obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z wydanych świadectw efektywności energetycznej lub wykorzystania tych świadectw na poczet realizacji obowiązków określonych w ustawie o efektywności energetycznej, uzależniona jest od uzyskania statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia znajdują się na: https://www.tge.pl/pl/51/czlonkostwo-w-rsp

 

_____

1) Zgodnie z treścią tego przepisu Komisja odrzuca ofertę przetargową, jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w § 10  ust. 2:

 1. oferta nie zawiera prawidłowo wypełnionej deklaracji przetargowej lub audytu efektywności energetycznej;
 2. zgodnie z deklaracją przetargową przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zgłoszone do przetargu nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy.

2) Przedział, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
t - współczynnik akceptacji ofert,
ωśr - średnia wartość efektu energetycznego,
ωmax - najwyższa zadeklarowana w danym przetargu wartość efektu energetycznego.

Data publikacji : 20.07.2017
Data modyfikacji : 20.07.2017

Opcje strony

do góry