Nawigacja

Realizacja obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej za 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2014

Prezes URE przypomina o konieczności uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2013 r. Do realizacji tego obowiązku zobligowane są przedsiębiorstwa energetyczne, towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie oraz odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy we własnym imieniu zawierają transakcje na giełdzie towarowej.

Prezes URE przypomina, że wskaźnik procentowy konieczny do obliczenia ilości energii pierwotnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, odpowiadającej wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia zobowiązany podmiot  w roku rozliczeniowym 2013 wynosi 1%.

Wśród szeregu informacji istotnych dla realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej, wskazuje się także, iż w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej  Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, w drodze decyzji, umarza to świadectwo w całości albo w części.

Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ww. ustawy w poprzednim roku kalendarzowym.

Wniosek o umorzenie świadectwa efektywności energetycznej podlega opłacie skarbowej.

 

W przypadku, gdy zobowiązany podmiot nie uzyskał i nie przedstawił do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej o odpowiedniej wartości, obowiązek ten może zostać zrealizowany poprzez wniesienie opłaty zastępczej w odpowiedniej wysokości, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłatę zastępczą należy uiścić do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku gdy zobowiązany podmiot: nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nie uiszcza opłaty zastępczej albo nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, niezbędnych do oceny wykonania ww. obowiązku, bądź też przedłożył Prezesowi URE wniosek o umorzenie świadectwa efektywności energetycznej zawierający nieprawdziwe dane, regulator nakłada na ten podmiot, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności energetycznej znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2014 z dn. 25 lutego br.

Data publikacji : 26.02.2014

Opcje strony

do góry