Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/realizacja-obowiazku-in/5690,Prezes-URE-przedstawia-szczegolowe-informacje-dotyczace-sposobu-i-zakresu-wypeln.html
25.05.2024, 01:43

Prezes URE przedstawia szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu wypełnienia obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej

Prezes URE, w odpowiedzi na zgłaszane przez przedsiębiorców energetycznych pytania i wątpliwości, przekazuje poniżej istotne informacje w sprawie zasad wypełnienia obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej.

W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności energetycznej - za rok 2013 Regulator przypomina że:

- przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie większej niż 3% ilorazu kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany lub uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w art. 12 ust. 5 ww. ustawy.

Dodatkowo Regulator wyjaśnia, że obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW.

Ponadto Prezes URE, precyzując - w świetle ustawy o efektywności energetycznej - zasady realizacji przedmiotowego obowiązku w sposób szczegółowy wyjaśnia następujące kwestie:

  1. określenia wartości przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym;
  2. określenia wartości przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przypadku sprzedaży przez dane przedsiębiorstwo energetyczne energii elektrycznej lub ciepła lub gazu ziemnego zarówno odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i odbiorcom końcowym pobierającym energię elektryczną lub ciepło lub gaz ziemny, które dostarczane są tym odbiorcom w sposób inny niż przy pomocy sieci odpowiednio: elektroenergetycznych lub ciepłowniczych lub gazowych;
  3. określenia wartości przychodu ze sprzedaży ciepła w przypadku sprzedaży ciepła do podmiotu, który część zakupionego ciepła przeznacza na własny użytek, np. na zaspokojenie własnych potrzeb grzewczych a część zakupionego ciepła odsprzedaje dalej do swoich własnych odbiorców końcowych;
  4. sposobu określenia w roku rozliczeniowym wielkości łącznej mocy zamówionej przez odbiorców końcowych ciepła przyłączonych do sieci w aspekcie wyłączenia przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego ciepło spod obowiązku określonego w przepisach ww. ustawy;
  5. rozumienia pojęcia celu nieenergetycznego w kontekście pomniejszenia przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o kwotę przychodu, o której mowa w ww. ustawie;
  6. pomniejszenia kwoty przychodu, o której mowa w przepisach ww. ustawy o koszt uzyskania nabytych świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub o wartość uiszczonej opłaty zastępczej;
  7. dokładności wyliczenia ilości energii pierwotnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego;
  8. dokumentowania podstawy do określenia wysokości obowiązku;
  9. zakresu podmiotowego obowiązku;
  10. kalkulowania opłaty zastępczej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego.
Mając zatem na uwadze fakt, że w myśl art. 27 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej, świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy w poprzednim roku kalendarzowym, w celu wykonania ww. obowiązku za 2013 r. wskazane jest złożenie wniosków o umorzenie świadectw efektywności energetycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić organowi administracji publicznej załatwienie sprawy w terminie umożliwiającym wywiązanie się przez podmioty zobligowane z obowiązków nałożonych przepisami ustawy.

 

Szczegóły dotyczące sposobu i zakresu wypełnienia obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej znajdują się w załączonej Informacji.

Data publikacji : 20.03.2014

Opcje strony