Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/realizacja-obowiazku-in/6435,Sposob-okreslania-ilosci-energii-pierwotnej-na-potrzeby-uzyskania-i-przedstawien.html
16.06.2024, 14:47

Sposób określania ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej za 2015 r.

Ze względu na zbliżający się 31 marca 2016 r. czyli termin realizacji za 2015 rok obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej, w poniższym załączniku przedstawiono informację Prezesa URE dotyczącą sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ww. ustawy w poprzednim roku kalendarzowym - zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.).

W celu wykonania ww. obowiązku za 2015 r. podmiot zobowiązany powinien złożyć wniosek o umorzenie świadectw efektywności energetycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić Prezesowi URE wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie umorzenia tych świadectw w terminie do 31 marca 2016 r.

 

Data publikacji : 25.02.2016
Data modyfikacji : 26.02.2016

Opcje strony