Nawigacja

Informacja w sprawie stosowania zapisów art. 12 Ustawy CHP w odniesieniu do jednostek, dla których nie wydano decyzji potwierdzających prawo do wypłaty premii

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi stosowania zapisów art. 12 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 553 - dalej: „Ustawa”) w przypadku nabycia jednostki kogeneracji, która wygrała aukcję na premię kogeneracyjną (lub która wygrała nabór na premię kogeneracyjną indywidualną) należy wskazać, co następuje.

Zgodnie z art. 12 Ustawy, na nabywcę jednostki kogeneracji uczestniczącej w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3-5 Ustawy, z dniem nabycia tej jednostki, przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zbywcy jednostki kogeneracji, wynikające z przepisów Ustawy dotyczących wsparcia udzielonego tej jednostce.

Analiza przepisów Ustawy prowadzi do wniosku, że jednostka kogeneracji uczestniczy w systemie wsparcia w formie premii kogeneracyjnej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, dopiero po uzyskaniu decyzji Prezesa URE, o której mowa w art. 27 Ustawy (potwierdzającej uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej) albo w art. 51 Ustawy (potwierdzającej uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej). Samo wygranie aukcji lub naboru nie przesądza o uczestnictwie w systemie wsparcia, ponieważ przed wydaniem ww. decyzji na wytwórcy ciąży szereg obowiązków, które muszą zostać spełnione, żeby mógł ubiegać się o wypłatę premii kogeneracyjnej (lub premii kogeneracyjnej indywidualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy (albo w art. 51 ust. 1 Ustawy) Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, potwierdza uprawnienie wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej (lub premii kogeneracyjnej indywidualnej). Natomiast w przypadku braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 27 ust. 1 albo w art. 51 ust. 1 Ustawy, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji, Prezes URE wydaje decyzję administracyjną stwierdzającą utratę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Potwierdzenie uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej jest warunkiem, bez którego Wytwórca nie ma możliwości wystąpienia o jej wypłatę, a w konsekwencji - do czasu wydania ww. decyzji - jednostka kogeneracji nie uczestniczy w systemie wsparcia. Podkreślenia wymaga, że art. 12 Ustawy stanowi o przejściu praw i obowiązków, wynikających z przepisów Ustawy dotyczących wsparcia udzielonego tej jednostce. W momencie rozstrzygnięcia aukcji lub naboru nie sposób mówić o udzielonym wsparciu, ponieważ stanowi ono jedynie podstawę do udzielenia wsparcia oraz „swoiste przyrzeczenie” jego udzielenia, jeżeli wytwórca spełni zobowiązania i otrzyma potwierdzenie uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej (lub premii kogeneracyjnej indywidualnej).

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że nabycie jednostki kogeneracji, która wygrała aukcję albo nabór, ale nie uzyskała pozytywnej decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 albo w art. 51 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie powoduje skutków określonych w art. 12 Ustawy.

 

Data publikacji : 17.03.2022

Opcje strony

do góry