Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/komunikaty/9559,Stanowisko-Urzedu-Ochrony-Konkurencji-i-Konsumentow-w-przedmiocie-dokonania-wybo.html
2024-03-01, 18:24

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w toku postępowania oraz zawarcia umowy warunkowej z generalnym wykonawcą w odniesieniu do definicji „decyzji inwestycyjnej” zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia stanowisko przekazane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w toku postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „PZP” oraz zawarcia umowy warunkowej z generalnym wykonawcą w odniesieniu do definicji „decyzji inwestycyjnej” zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 poz. 250, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą CHP”. Należy zauważyć, że w świetle ww. pisma UOKiK wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, w którym zastrzeżono możliwość unieważnienia tego postępowania w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1a PZP, ani zawarcie umowy warunkowej w sprawie zamówienia publicznego, nie będzie stanowiło podjęcia decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy CHP, a tym samym nie będzie stanowić złamania „efektu zachęty”, ponieważ klauzule zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, a także w samej umowie z generalnym wykonawcą sprawiają, że powzięcie tych zobowiązań nie czyni planowanej inwestycji nieodwracalną. W związku z powyższym podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru uregulowanych w ustawie o CHP powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ treść stanowiska przekazanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 21.06.2021
Data modyfikacji : 22.06.2021

Opcje strony