Nawigacja

Decyzja inwestycyjna - stanowisko UOKiK dotyczące interpretacji definicji zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: „ustawa CHP”), w szczególności w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej.

Należy zaznaczyć, że zgodnie ze zmianą ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dokonanej ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 843), wydanie ww. warunków lub zawarcie ww. umowy (podobnie jak dotychczas miało to miejsce w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia albo zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz  sieci ciepłowniczej), nie stanowi podjęcia decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

Jednocześnie, w świetle ww. stanowiska UOKiK, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, będzie jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

W związku z powyższym, podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o CHP, powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Data publikacji : 21.06.2021

Opcje strony

do góry