Nawigacja

Komunikaty

         

  • Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w toku postępowania oraz zawarcia umowy warunkowej z generalnym wykonawcą w odniesieniu do definicji „decyzji inwestycyjnej” zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia stanowisko przekazane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w toku postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „PZP” oraz zawarcia umowy warunkowej z generalnym wykonawcą w odniesieniu do definicji „decyzji inwestycyjnej” zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 poz. 250, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą CHP”. Należy zauważyć, że w świetle ww. pisma UOKiK wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, w którym zastrzeżono możliwość unieważnienia tego postępowania w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1a PZP, ani zawarcie umowy warunkowej w sprawie zamówienia publicznego, nie będzie stanowiło podjęcia decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy CHP, a tym samym nie będzie stanowić złamania „efektu zachęty”, ponieważ klauzule zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, a także w samej umowie z generalnym wykonawcą sprawiają, że powzięcie tych zobowiązań nie czyni planowanej inwestycji nieodwracalną. W związku z powyższym podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru uregulowanych w ustawie o CHP powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ treść stanowiska przekazanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Decyzja inwestycyjna - stanowisko UOKiK dotyczące interpretacji definicji zamieszczonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował stanowisko dotyczące interpretacji definicji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: „ustawa CHP”), w szczególności w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo sieci dystrybucyjnej  gazowej.

Należy zaznaczyć, że zgodnie ze zmianą ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dokonanej ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 843), wydanie ww. warunków lub zawarcie ww. umowy (podobnie jak dotychczas miało to miejsce w odniesieniu do wydania warunków przyłączenia albo zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz  sieci ciepłowniczej), nie stanowi podjęcia decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

Jednocześnie, w świetle ww. stanowiska UOKiK, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, będzie jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

W związku z powyższym, podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o CHP, powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

  • Ważne dla nowych jednostek kogeneracji zamierzających przystąpić do aukcji albo naboru, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia informację przekazaną przez Ministra Energii odnośnie zobowiązania Polski przez Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie przewidziane dla nowych jednostek kogeneracji będzie mogła uzyskać jedynie taka jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji lub naboru. W związku z tym podmioty zamierzające skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji albo naboru uregulowanych w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji powinny uwzględnić ‒ na etapie planowania i realizowania inwestycji ‒ treść informacji przekazanej przez Ministra Energii.

Więcej w Informacji Ministra Energii

 

Data publikacji : 19.04.2019
Data modyfikacji : 10.08.2020

Opcje strony

do góry