Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/10600,Laczne-srednie-ceny-energii-elektrycznej-wynikajace-z-taryf-sprzedawcow-z-urzedu.html
2023-12-02, 22:28

Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach

Grupa taryfowa Średnie ceny
[zł/kWh]

rok 2022*
Informacja Prezesa URE
nr 46/2022

rok 2023**
Informacja Prezesa URE
nr 66/2022
G11 0,4140 1,0847
G12 0,4067 1,0507
Strefa I 0,4929 1,2776
Strefa II 0,2763 0,7172
G12n 0,4217 1,0801
Strefa I 0,4601 1,1828
Strefa II 0,3195 0,8127
G12r 0,3921 1,0649
Strefa I 0,5545 1,5191
Strefa II 0,2509 0,6874
G12w 0,3983 1,0355
Strefa I 0,5024 1,2938
Strefa II 0,3254 0,8568
G13 0,3840 1,0371
Strefa I 0,4556 1,2325
Strefa II 0,7080 1,9189
Strefa III 0,3080 0,8294
Razem grupy G 0,4120 1,0767

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny nie zawierają podatku od towaru i usług VAT oraz podatku akcyzowego.

Data publikacji : 24.10.2022
Data modyfikacji : 28.02.2023

Opcje strony