Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/2677,Ogloszenie-rozpoczecia-konsultacji-projektu-Informacji-dla-wytworcow-i-podmiotow.html
19.04.2024, 18:04

Ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji projektu „Informacji dla wytwórców i podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, o których mowa w art. 28 ust. 1 niezbędnych do obliczenia korekt,

o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 357)”

Warszawa, dnia 1 lipca 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
DPK – 7112/ 31(1) /2008/AP/AD   
 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przedstawiam wstępną wersję „Informacji dla wytwórców i podmiotów, które wchodzą w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, o których mowa w art. 28 ust. 1 niezbędnych do obliczenia korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 357)” przygotowaną w Urzędzie Regulacji Energetyki i ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie.

Proszę o przekazywanie uwag w formie pisemnej do Departamentu Promowania Konkurencji URE, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64 oraz pocztą elektroniczną na adres: dpk@ure.gov.pl, w terminie do dnia 15 lipca 2008 r.

Jednocześnie informuję, że po przeanalizowaniu nadesłanych uwag planowane jest spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu kontynuacji prac nad „Informacją dla wytwórców……. „ oraz realizacją zadań zgodnie z Harmonogramem prac zawartym w ogłaszanym dokumencie.

 

 

Z poważaniem

  /-/
  Mariusz Swora
Data publikacji : 01.07.2008
Data modyfikacji : 24.01.2014

Opcje strony