Nawigacja

Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że informacje i dane niezbędne do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT) powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 15 maja 2015 r.

W przypadku braku niektórych wymaganych danych i dokumentów w tym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę/inny podmiot. Nie później niż do 30 czerwca 2015 r. wytwórcy i inne podmioty mogą dokonać weryfikacji i potwierdzenia aktualności przedłożonych danych. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wytwórcy/ innego podmiotu za 2014 r.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Data publikacji : 31.03.2015

Opcje strony

do góry