Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/6977,Korekta-koncowa-kosztow-osieroconych-powstalych-w-elektrowniach-i-elektrocieplow.html
25.07.2024, 10:46

Korekta końcowa kosztów osieroconych powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu KDT

Do 31 maja 2017 r. wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych zostali zobowiązani do przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

W przypadku braku niektórych wymaganych danych i dokumentów w tym terminie powinny one zostać przekazane do URE niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę/podmiot. Wytwórca, nie później niż do 30 czerwca 2017 r., może dokonać weryfikacji i potwierdzenia aktualności przedłożonych danych. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wytwórcy/innego podmiotu za 2016 r.

Do 31 marca każdego roku kalendarzowego Prezes URE informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych, niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

 

Wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych zostanie ustalona przez Prezesa URE do 31 sierpnia 2017 r. w drodze administracyjnej (zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy KDT), z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek i korekt rocznych, dla wytwórcy, któremu zakończył się okres korygowania.

Szczegóły dotyczące zakresu i sposobu przekazywania informacji i danych oraz konieczne do wypełnienia formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Data publikacji : 31.03.2017

Opcje strony