Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/koszty-osierocone-rozw/8786,Informacje-i-dane-niezbedne-do-obliczenia-korekty-kosztow-osieroconych-i-kosztow.html
20.07.2024, 17:15

Informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2019 rok

Wytwórcy energii elektrycznej i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych[1] mają obowiązek przekazać informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2019 rok[2], zgodnie z ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (dalej „ustawa KDT”).

Zgodnie z ustawą KDT, Prezes URE do 31 marca każdego roku kalendarzowego informuje wytwórców i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych.

Informacja Prezesa URE zawiera:

Wymagane informacje i dane powinny być przekazane przez przedsiębiorców do 29 maja 2020 r. W przypadku braku informacji będących podstawą do przekazania powyższych zestawień Prezesowi URE we wskazanym terminie, powinny one zostać przekazane regulatorowi niezwłocznie po ich uzyskaniu przez wytwórcę czy inne podmioty. Jednak powinno to nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Powyższe informacje należy przesłać na adres:
Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
z dopiskiem: „korekta roczna KO”.

Dodatkowo, dane i informacje sporządzane w formie tabelarycznej, należy przekazać drogą elektroniczną na adres: kdt@ure.gov.pl

Szczegóły określające zakres i sposób przekazywania informacji wraz z formularzami znajdują się w poniższych załącznikach.


 

[1] zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy KDT – grupy kapitałowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

[2] Informacje i dane, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874).

 

Data publikacji : 27.03.2020
Data modyfikacji : 27.03.2020

Opcje strony