Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/liberalizacja-rynku-en/5506,GUD-K-kompleksowa-umowa-na-sprzedaz-i-dystrybucje-energii-elektrycznej-po-zmiani.html
17.06.2024, 20:55

GUD-K: kompleksowa umowa na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej po zmianie sprzedawcy

Kolejne spotkanie w sprawie wdrożenia przez OSD kompleksowej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

W spotkaniu odbytym z inicjatywy Prezesa URE brali udział przedstawiciele Towarzystwa Obrotu Energią,  Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Sprzedawców.

Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości zawierania Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej przez sprzedawców alternatywnych oraz stanowiska URE w sprawie zabezpieczeń należytego wykonania GUD-K. tj. kompleksowej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Podczas rozmów podkreślono istotność wspólnego modelu rozliczeń, który został określony we wzorze GUD-K.

Reprezentanci poszczególnych OSD przedstawili informacje nt. sposobu, w jaki w praktyce będzie realizowana GUD-K od 1 stycznia 2014 r. Nowe zasady oznaczać będą dla klienta podpisywanie jednej umowy, mimo że sprzedażą i dystrybucją energii zajmować się będą dwa różne podmioty. Dzięki umowie kompleksowej odbiorca będzie otrzymywał jeden rachunek.

W trakcie spotkania, sprzedawcy zwrócili uwagę na kilka bardzo ważnych zagadnień dotyczących m.in. sposobu wystawiania faktur. Zdaniem sprzedawców, faktury powinny obejmować okres, w którym dokonywany jest faktyczny odczyt, bez danych szacunkowych. Wskazano też na potrzebę przygotowania przez OSD szczegółowych specyfikacji technicznych, określających zawartość wystawianych faktur oraz format w jakim faktury będą przekazywane sprzedawcy. Podczas spotkania dyskutowano również o terminie rozpoczęcia składania powiadomień o zawarciu umowy sprzedaży.

W ramach dalszych działań w celu wdrożenia kompleksowej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej prowadzone są prace nad dostosowaniem wzoru GUD-K do przepisów ustawy - Prawo energetyczne, znowelizowanej ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. Przedstawiciele TOE otrzymali wzór GUD-K z propozycjami PTPiREE w zakresie dostosowania do zmian w przepisach ustawy. W przypadku braku porozumienia Towarzystwa przygotują i przekażą do URE protokół rozbieżności.

Data publikacji : 05.11.2013

Opcje strony