Nawigacja

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wyznacza w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania.

Lista operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania  i dostawców usług ładowania
wyznaczonych przez Prezesa URE na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności
(stan na dzień 15.10.2021 r.)

*- Wyznaczone przez Prezesa URE przedsiębiorstwo do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania na obszarze danej gminy na stacjach wybudowanych przez OSD zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji przygotowanym zgodnie z art. 62 ustawy o elektromobilności.

**- Operator systemu dystrybucyjnego budujący stacje ładowania zgodnie z art. 64 ustawy o elektromobilności.

 

Data publikacji : 03.02.2021
Data modyfikacji : 18.11.2021

Zobacz także

Opcje strony

do góry