Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/operatorzy-ogolnodostep/9283,Wykaz-przedsiebiorstw-energetycznych-wyznaczonych-do-pelnienia-funkcji-operatora.html
24.04.2024, 13:48

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności[1]Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wyznacza w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania.

Lista operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania  i dostawców usług ładowania
wyznaczonych przez Prezesa URE na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności
(stan na dzień 11.03.2024 r.)

*- Wyznaczone przez Prezesa URE przedsiębiorstwo do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania na obszarze danej gminy na stacjach wybudowanych przez OSD zgodnie z planem budowy ogólnodostępnych stacji przygotowanym zgodnie z art. 62 ustawy o elektromobilności.

**- Operator systemu dystrybucyjnego budujący stacje ładowania zgodnie z art. 64 ustawy o elektromobilności.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności[2] uchyliła dotychczasowe przepisy dotyczące mechanizmu interwencyjnego w zakresie budowy przez OSD ogólnodostępnych stacji ładowania oraz wprowadziła przepis przejściowy w art. 25, zgodnie z którym do:

 1. rozpoczętej budowy ogólnodostępnej stacji ładowania, która nie została oddana do eksploatacji przed dniem 24 grudnia 2021 r.,
 2. budowy ogólnodostępnej stacji ładowania nierozpoczętej przed dniem 24 grudnia 2021 r., której termin przyłączenia przez OSD, zgodnie z programem przyłączania, o którym mowa
  w art. 62 ust. 11 ustawy o elektromobilności przed nowelizacją upływa w dniu 31 grudnia
  2021 r.

– stosuje się m.in. przepis art. 64 ustawy o elektromobilności przed nowelizacją w brzmieniu dotychczasowym, który określa obowiązek OSD budowy ogólnodostępnych stacji ładowania wskazanych w planie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, a ponoszone przez OSD koszty budowy tych stacji ładowania są zaliczane do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo energetyczne.

W nowelizacji ustawy o elektromobilności wprowadzono również przepis zakazujący OSD bycia operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania, właścicielem tej stacji lub dostawcą usługi ładowania. Wyjątkiem od tego przepisu jest przypadek, w którym OSD przeprowadził procedurę przetargową w celu sprzedaży ogólnodostępnych stacji ładowania w sposób otwarty, przejrzysty
i niedyskryminacyjny. Zgodnie bowiem z art. 3a ust. 2 ustawy o elektromobilności, OSD może pozostać właścicielem ogólnodostępnej stacji ładowania w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. w celu sprzedaży ogólnodostępnej stacji ładowania przeprowadził otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny przetarg:
 1. którego ogólne warunki, na jego wniosek, zostały zatwierdzone przez Prezesa URE, w drodze decyzji,
 2. w wyniku którego nie została zawarta umowa sprzedaży tej stacji, w szczególności
  z uwagi na brak możliwości zapewnienia świadczenia usług ładowania niezwłocznie po nabyciu tej stacji i po rynkowych cenach,
 1. podejmuje działania w celu zapewnienia, że w ogólnodostępnej stacji ładowania, której jest właścicielem, operator tej stacji realizuje obowiązek zapewnienia dostawcom usług ładowania dostęp do ogólnodostępnej stacji ładowania, na podstawie umowy zawartej na zasadach rynkowych.

Mając powyższe na uwadze Prezes URE w 2023 r. stwierdził bezprzedmiotowość 6 decyzji w przedmiocie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania (gminy: Lublin, Białystok, Radom, Rzeszów, Kielce, oraz m.st. Warszawa). Kolejne postepowania w tym przedmiocie będą prowadzone w roku 2024.

 

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z późn. zm.),  dalej: „ustawa o elektromobilności”.
[2] Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), dalej: „nowelizacja ustawy o elektromobilności”.

 

Data publikacji : 03.02.2021
Data modyfikacji : 19.03.2024

Zobacz także

Opcje strony