Nawigacja

Rekompensaty sektorowe

Informacja ważna dla podmiotów, które zamierzają wnioskować do Prezesa URE o rekompensaty sektorowe.

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK  pomoc publiczna udzielana przez Prezesa URE na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (pozytywna decyzja Komisji Europejskiej S.A.64719) nie podlega kumulacji z pomocą publiczną udzielaną przez NFOŚiGW sektorom i podsektorom energochłonnym w związku z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. (pozytywna decyzja Komisji Europejskiej SA.104932).

 

Rekompensaty sektorowe - wzory dokumentów niezbędne do złożenia wniosku za rok 2022

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, iż termin na złożenie wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych (wraz z załącznikami) upływa 31 marca br.

W związku z powyższym przygotowano:

- informator dla wnioskodawców,

- wykaz niezbędnych dokumentów (wraz z podstawowymi informacjami, objaśnieniami i instrukcjami),

-  wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku, 

- formularz wniosku w formacie xml.

Mając na uwadze powyższe prosimy o:

- uważne zapoznanie się z publikowanymi na stronie Urzędu w zakładce Rekompensaty sektorowe informacjami, objaśnieniami, instrukcjami,

- dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych załączników,

- nie wysyłanie postaci elektronicznej wniosku i załączników na adresy email Urzędu (sposób złożenia wniosku w postaci elektronicznej został opisany w dokumencie Wykaz dokumentów),

- nieodkładanie na ostatnią chwilę przygotowania i  złożenia wniosku.

do góry