Nawigacja

Rekompensaty sektorowe

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2228)   wprowadziła możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat podmiotom działającym w określonych w ustawie sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek  podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki, a  ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane przez wnioskodawcę.  

Formularze do generowania wniosków za rok 2020, umożliwiające ich wydrukowanie, podpisanie oraz przekazanie do URE w postaci papierowej, a także elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nich danych (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 2 ustawy) zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE w sekcji zatytułowanej Rekompensaty sektorowe. W przypadku wniosków o przyznanie rekompensat za rok 2020 przygotowano dwa formularze.

I. Dla czterech kategorii podmiotów tj.:

- podmiotów składających wniosek po raz pierwszy,  
- podmiotów, które za rok 2019 złożyły wniosek ale nie otrzymały rekompensat
- podmiotów, które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, przy czym we wniosku za rok 2019 nie wykazały zwiększenia zdolności produkcyjnej
- podmiotów, które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, we wniosku za rok 2019 wykazały zwiększenie zdolności produkcyjnej w danej instalacji przy czym nie zamierzają wykazać kolejnego (drugiego) zwiększenia zdolności produkcyjnej w instalacji, w której zostało wykazane zwiększenie tej zdolności w roku ubiegłym.

 II. Dla podmiotów, które za rok 2019 złożyły wniosek, otrzymały rekompensaty, we wniosku za rok 2019 wykazały zwiększenia zdolności produkcyjnej w danej instalacji oraz zamierzają wykazać kolejne (drugie) zwiększenia zdolności produkcyjnej w tej instalacji.

Wraz z formularzami opublikowano: instrukcje ich wypełniania, wzory wymaganych oświadczeń, wykaz załączników do wniosku. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z URE przygotowało w ubiegłym roku dla przedsiębiorców dokument pn. „Rekompensaty kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Informacja dla wnioskodawców”, który ma ułatwić przedsiębiorcom nie tylko oszacowanie wysokości ewentualnych rekompensat, ale także odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z ww. dokumentami.

Wniosek (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy) wraz z załącznikami należy przesłać w formie papierowej na adres:
    Urząd Regulacji Energetyki
    Al. Jerozolimskie 181
    02-222 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki pod tym samym adresem, z dopiskiem „Rekompensaty sektorowe”.

Niezależnie od przekazania wniosku w sposób wskazany powyżej należy wypełniony Formularz przesłać w postaci elektronicznej (w formacie XLS) wraz z załącznikami do wniosku (w formacie PDF):

    - na adres: rekompensaty.sektorowe@ure.gov.pl lub
    - poprzez ePUAP na adres: /URE/SkrytkaESP lub
    - dołączyć na płycie CD/DVD do pisma o którym mowa w pkt. 1

W przypadku, gdy określone informacje przedstawione Prezesowi URE stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) lub inne tajemnice prawnie chronione i nie powinny zostać ujawnione innym podmiotom, należy je właściwie oznaczyć.

do góry