Nawigacja

Odnotowano kolejne zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Wyniki najnowszego monitoringu Prezesa URE wskazują na wzrost liczby odbiorców TPA zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i w grupie odbiorców przemysłowych.

Według stanu na koniec lipca 2016 r. liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G wyniosła 433 001, a więc zwiększyła się od końca 2015 r. o 10,6%, a w grupach taryfowych A, B, C  - 170 860, a więc wzrosła w ww. okresie o 7,7%.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VII 2016 r. przedstawia poniższy wykres:

(Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi. Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe)

W lipcu 2016 r. przeprowadzono w sumie 5 787 zmian sprzedawcy w grupie taryfowej G i 753 w grupach taryfowych A, B, C, podczas gdy w czerwcu 2016 r. kolejno w ww. grupach dokonano tych zmian: 5 252 i 549.

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VII 2016 r.

Data publikacji : 08.09.2016
Data modyfikacji : 13.12.2018

Opcje strony

do góry