Nawigacja

Czy za przerwy w dostawach ciepła także należą się bonifikaty?

Ciągłość dostawy ciepła jest jednym z parametrów określających jakość dostaw ciepła. Niedotrzymanie parametrów jakościowych ma wpływ na określenie należności za pobrane ciepło z tytułu realizacji zawartej z odbiorcą umowy.
W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze warunków umowy sprzedaży ciepła lub mowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy kompleksowej odbiorcom ciepła przysługują bonifikaty.

Co robić ?

 1. Należy zauważyć, że podane niżej podstawy prawne (rozporządzenia) nie uzależniają wypłaty bonifikaty od złożenia przez odbiorcę wniosku o bonifikatę.
 2. Proponujemy jednak nie czekać na inicjatywę samego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dostawą ciepła i zwrócić się do niego z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty w należnej wysokości. Wniosek należy złożyć lub przesłać na adres przedsiębiorstwa, z którym odbiorca ma podpisaną umowę.
  Odbiorcom doradzamy by konsekwentnie domagali się od przedsiębiorstw należnych upustów i bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych ciepła. Taka postawa odbiorców wymusza na przedsiębiorstwach większą dbałość o stan urządzeń, prowadzącą do zwiększenia stopnia niezawodności dostawy ciepła.
 3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z przedsiębiorstwem energetycznym w tej kwestii, można zastosować przepisy zawartej z odbiorcami umowy dotyczące sposobu rozstrzygania powstałych sporów, np. polubownie.
 4. Gdyby przedsiębiorstwo nie uznało roszczeń odbiorcy, właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny.
 5. W przypadku poniesienia szkody na skutek przerw w dostawach ciepła, można zwrócić się także do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dostawą ciepła o wypłacenie odszkodowania za szkody. Przedsiębiorstwo ciepłownicze odpowiada za wyrządzoną odbiorcy szkodę na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Odbiorca musi jednak wykazać szkodę i jej związek z przerwą w dostawie ciepła oraz określić jej wysokość. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zechce wypłacić odszkodowania za poniesioną szkodę, sprawę należy skierować do sądu powszechnego.

Stan prawny

Umowa
W art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne określono, że umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji powinna zawierać postanowienia określające m.in.: standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw, parametry techniczne.
W art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne określono, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji powinna zawierać postanowienia określające wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców a także odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.
Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest zatem obowiązane dostarczać ciepło zgodnie z zawartą z odbiorcą umową.

Przerwy w dostawie ciepła
Standardy jakościowe obsługi odbiorców określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92).
Na mocy przepisu § 24 pkt 1 i 3 ww. rozporządzenia, parametry jakościowe nośnika ciepła oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców obejmują warunki sprzedaży ciepła w zakresie:

 1. rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji;
 2. planowych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;

oraz w zakresie dotrzymywania terminów i sposobu:

 1. załatwiania reklamacji;
 2. zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków.

Zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, jeżeli wytwórca ciepła i przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła jako odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła parametrów i standardów jakościowych, to planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym:

 1. nie może przekroczyć 10 dni, gdy ciepło jest dostarczane do sieci ciepłowniczej z jednego źródła ciepła;
 2. w pozostałych przypadkach nie może przekroczyć 14 dni – pod warunkiem, że przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła zostaną powiadomieni o planowanej przerwie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dla umożliwienia zakupu ciepła z innego źródła lub dostarczenia ciepła z własnego źródła.

Jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła i odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła lub umowie kompleksowej parametrów i standardów jakościowych, to strony umowy obowiązują następujące parametry i standardy:

 1. rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 12 godzin w sezonie grzewczym, a poza sezonem grzewczym w ciągu 24 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej.

Bonifikaty
Zgodnie z § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988), odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła lub mowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy kompleksowej w zakresie:

 1. terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania:
 2. planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim.

Wysokość bonifikat, o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej, ustala się w następujący sposób:

 1. jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie;
 2. jeżeli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła.

Na podstawie § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii, z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło, jeżeli z powodu niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców nastąpiło ograniczenie mocy cieplnej, o ile umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowa kompleksowa nie stanowi inaczej, odbiorcy przysługuje bonifikata, której wysokość oblicza się według wzorów podanych w art. 43 ust. 1 pkt 1) i 2) ww. rozporządzenia, uwzględniających czy ograniczenie mocy cieplnej wynosiło do 40% czy powyżej 40%.

Data publikacji : 21.05.2010
Data modyfikacji : 07.03.2018

Opcje strony

do góry