Nawigacja

Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła?

Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła musi poprzedzić przeprowadzona u odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne kontrola.
Czytaj więcej na temat zasad przeprowadzania kontroli u odbiorcy przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Nie w każdym przypadku przedsiębiorstwo energetyczne musi wstrzymać dostarczanie energii, gazu czy ciepła. Postępujmy więc tak, aby uchronić się przed pozbawieniem się dostaw energii czy gazu.

Wstrzymanie dostaw możliwe jest jedynie po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 6 ust. 3 i 3 a ustawy - Prawo energetyczne:

 1. gdy instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska (art. 6 ust. 3 pkt 1).
  Uważnie zapoznaj się z wynikami kontroli i dostosuj instalacje do wskazówek płynących z przeprowadzonej kontroli, tak aby nie stwarzały one bezpośredniego zagrożenia m.in. dla twojego życia i zdrowia oraz środowiska.
 2. gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (art. 6 ust. 3 pkt 2).
  Za nielegalne pobieranie energii należy uznać pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy (art. 3 pkt 18 ustawy - Prawo energetyczne).

Zgodnie z art. 278 § 1 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), kradzież energii elektrycznej traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3 Kodeksu Karnego).
Należy zauważyć, że nie uiszczenie opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej nie może stanowić podstawy do wstrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne dostaw paliw czy energii.

Prezes URE w Stanowisku z dnia 29 marca 2005 r., dotyczącym stosowania art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne - w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej, jednoznacznie stwierdził, że art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne nie jest podstawą do choćby krótkotrwałych wyłączeń w celu zmuszenia odbiorców do zapłaty zaległych należności, a takie praktyki przedsiębiorstw energetycznych uznał za niedopuszczalne i stanowiące nadużycie prawa.

II. Zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło,
 2. zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności,
 3. a uprzednio odbiorca został już powiadomiony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy,
 4. przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Zatem ww. przepis art. 6 ust. 3 a wskazuje konkretne przesłanki, jakie muszą być spełnione, by przedsiębiorstwo energetyczne mogło wstrzymać dostawy energii. Dość często odbiorcy, którzy wszczęli procedurę reklamacyjną w zw. z otrzymanym rozliczeniem za energię, gaz, bądź ciepło, uiszczają opłatę jedynie w kwocie, jaka ich zdaniem odpowiada rzeczywistemu zużyciu nośników energii. Zazwyczaj jest to kwota niższa niż wynikająca z reklamowanej faktury. Niestety, w tym przypadku, procedura reklamacyjna nie wstrzymuje biegu terminu płatności i w związku z powyższym, wobec zwłoki z zapłatą bieżących należności, odbiorcy są narażeni na możliwość wstrzymania dostaw energii.

Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży energii, w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo - rozliczeniowego, tzw. licznika przedpłatowego. Więcej na temat licznika przedpłatowego można znaleźć w materiale dotyczącym przedpłatowego układu - pomiarowo - rozliczeniowego, zamieszczonym w Poradniku.

Co robić?

 1. Gdy otrzymamy zawiadomienie o zaległości w opłacaniu bieżących rachunków za energię czy gaz - zapłaćmy we wskazanym terminie.
 2. Nie możemy zlekceważyć powiadomienia przedsiębiorstwa energetycznego o zamiarze wypowiedzenia nam umowy sprzedaży energii czy gazu. Opłaćmy zatem rachunek w terminie dodatkowo wyznaczonym przez przedsiębiorstwo energetyczne.
 3. Gdy dostawy energii czy gazu zostały już wstrzymane - niezwłocznie opłaćmy zaległy rachunek i poinformujmy o tym przedsiębiorstwo energetyczne. Pamiętajmy jednak, że wznowienie dostawy energii czy gazu będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty.
 4. Gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekaliśmy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca - warto jest wyrazić zgodę na zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego i poprosić przedsiębiorstwo energetyczne o szczegółowe wyjaśnienia zasad działania tego rodzaju licznika i posługiwania się kartą do niego.
 5. W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków warto niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele z nich wprowadziło bowiem programy pomocy odbiorcom mającym trudności w regularnym opłacaniu rachunków. Więcej na temat pomocy przedsiębiorstw energetycznych odbiorcom zawarto w materiale pt. „Masz kłopot z terminowym opłaceniem rachunku za pobraną energię elektryczną czy gaz ? - niezwłocznie zgłoś się po pomoc do przedsiębiorstwa energetycznego lub gazowni”.

W każdej ze wskazanych wyżej sytuacji, jeżeli uważasz, że wstrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne dostaw energii, gazu czy ciepła było nieuzasadnione, to taką sprawą może zająć się Prezes URE, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo Energetyczne. Z wnioskiem o rozstrzygniecie powstałego sporu należy wystąpić do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE.

Wznowienie dostaw.

I. Na podstawie art. 6 ust. 3b ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.

II. Wznowienie dostaw energii wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Wysokość opłaty z tego tytułu określona jest w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego.

Stan prawny

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń przez przedsiębiorstwa energetyczne regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000 r., Nr 75, poz. 866).

I. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 19997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że:

 1. instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska,
 2. nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
Data publikacji : 20.08.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry