Nawigacja

Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Walne Zgromadzenie członków Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii uchwaliło Statut oraz Regulamin Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie.

Pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki można poddać spór o prawa majątkowe związane z działalnością przedsiębiorstwa energetycznego, w tym w szczególności wynikające lub powstające w związku z:

 1. umowami przyłączeniowymi;
 2. umowami sprzedaży gazu, energii cieplnej i elektrycznej;
 3. warunkami dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej;
 4. parametrami jakościowymi dostarczanego gazu, energii cieplnej i elektrycznej;
 5. opomiarowaniem dostarczanego i pobieranego gazu, energii cieplnej oraz elektrycznej;
 6. budową odnawialnych źródeł energii;
 7. lokalizacją i eksploatacją infrastruktury wytwórczej i przesyłowej;
 8. własnością infrastruktury energetycznej z lat 1960 - 1970;
 9. limitami emisji CO2, SO2 i NO2;
 10. dostępem osób trzecich do sieci przesyłowej i rozdzielczej;
 11. przerwami w dostawach energii oraz odpowiedzialnością za ich powstanie i skutki.

Zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego, wniesiony pozew powinien zawierać:

 1. oznaczenie stron, z podaniem ich adresu;
 2. dokładne określenie żądania pozwu, a jeśli przedmiotem żądania nie jest wyłącznie roszczenie o zapłatę oznaczonej kwoty pieniężnej, także określenie wartości przedmiotu sporu. Sąd, w razie uzasadnionych wątpliwości, może określić rzeczywista wartość przedmiotu sporu;
 3. uzasadnienie żądania pozwu oraz wskazanie środków dowodowych na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. powołanie umowy o arbitraż bądź innej podstawy właściwości Sądu. Właściwość Sądu może wynikać z umowy stron, w tym klauzuli arbitrażowej, poddającej rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym oraz niezgłoszenia przez stronę pozwaną zarzutu braku właściwości Sądu przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy;
 5. wskazanie Arbitra spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów Sądu bądź wniosek o wyznaczenie Arbitra;
 6. wraz z pozwem uiszcza się opłaty administracyjną i arbitrażową w wysokości określonej postanowieniami Taryfikatora Sądowego, w jego brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

Pozew należy wnieść na adres:
Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie
ul. Poleczki 21
02 - 822 Warszawa.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, tel.: 22 545 03 65, faks: 22 211 19 33, email: iep@iep.org.pl.

W postępowaniu przed Sądem strony sporu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika.
W każdym momencie postępowania arbitrażowego strony mogą zawrzeć ugodę. Na wniosek stron Sąd Arbitrażowy nadaje ugodzie formę wyroku.

Rozstrzygając sprawę Sąd Arbitrażowy wydaje wyrok na piśmie, który jest ostateczny i wiążący dla stron. Wyrok jest doręczany stronom po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania i wiąże każdą ze stron z chwilą doręczenia. Termin wydania wyroku wynosi 30 dni liczonych od dnia zamknięcia rozprawy

Data publikacji : 03.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry