Nawigacja

Gdzie znajduje się miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa ciepłowniczego i instalacji podmiotu przyłączanego do sieci cieplnej?

Co robić?

1. W przypadku wątpliwości, gdzie znajduje się granica dostaw ciepła pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem ciepłowniczym należy uważnie zapoznać się z warunkami przyłączenia odbiorcy do sieci i z podpisaną umową o przyłączenie do sieci. Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub odbiorcy za urządzenia i instalacje cieplne, jest miejsce określone w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.
2. Ustalenie miejsca rozgraniczenia własności ma podstawowe znaczenie dla określenia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie sieci czy przyłącza. Przy czym przez „przyłącze” rozumie się odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorcy za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący instalacje z instalacjami odbiorcy w obiektach (§ 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, podlinkować) .

Stan prawny

1. Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, przyłączenie podmiotu do sieci ciepłowniczej1) następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do tej sieci, zwanych „warunkami przyłączenia”.
Zgodnie z § 6 ust 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła, warunki przyłączenia źródła ciepła powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urządzeń lub instalacji między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a wytwórcą ciepła.
Zgodnie z § 7 ust 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła, warunki przyłączenia węzłów cieplnych powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorcą.
Zgodnie z § 8 ust 4 pkt 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy, warunki przyłączenia instalacji odbiorczej powinny określać miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej między przedsiębiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorcą.
Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie (§ 9 ust 3 ww. rozporządzenia).
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać postanowienia określające m.in. miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji przyłączanego podmiotu (art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).
3. Granicą odpowiedzialności przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub odbiorcy za urządzenia i instalacje cieplne, jest miejsce określone w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.

___
1)Zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92) przez „sieć ciepłowniczą” rozumie się połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Data publikacji : 15.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry