Nawigacja

Co to jest zamówiona moc cieplna? Możliwość zmiany zamówionej mocy cieplnej. Przekroczenie zamówionej mocy cieplnej.

Co robić?

  1. Prawidłowo ustalić zamówioną moc cieplną dla danego obiektu.
  2. Zadbać, aby w umowie wskazać termin, w jakim może być zmieniona zamówiona moc cieplna.
  3. Zadbać, aby w umowie znalazł się zapis co do sposobu w jaki przedsiębiorstwo energetyczne może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej.
  4. Zadbać, aby w umowie znalazł się zapis co do sposobu rozstrzygania sporów, w sprawie ustalenia wielkości mocy zamówionej i ponoszenia związanych z tym kosztów.
  5. Jeżeli dotychczas zawarta umowa nie zawiera postanowień, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 zaproponować zmiany tej umowy (w trybie wskazanym w przepisach samej umowy).
  6. W przypadku konieczności przekroczenia zamówionej mocy cieplnej - koniecznie niezwłocznie uzgodnij to z przedsiębiorstwem energetycznym, aby nie narazić się na kary z tego tytułu.

Stan prawny
I. Stosownie do § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), to sam odbiorca ustala zamówioną moc cieplną. Należy jednak pamiętać, że zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

II. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) została ograniczona częstotliwość zmian mocy zamówionej. I tak, zamówiona moc cieplna jest wprawdzie ustalana przez odbiorcę, lecz co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej.
Z wnioskiem o zmianę zamówionej mocy cieplnej należy zwracać się do przedsiębiorstwa energetycznego w terminie i w formie przewidzianej w umowie.
W przypadku gdy zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej
albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, przedsiębiorstwo energetyczne, na mocy przepisu § 41 ust. 2 ww. rozporządzenia, może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej.
Sprawdzenie odbywa się na warunkach określonych w § 41 ust. 3, ww. rozporządzenia, jeżeli zawarta z odbiorcą umowa nie stanowi inaczej.

III. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia może obciążyć odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą za stałą usługę przesyłową w określony w ww. rozporządzeniu sposób. Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową ( § 46 ust. 3, 4 i 5 ww. rozporządzenia). 

Data publikacji : 21.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry