Nawigacja

Jak w przypadku uszkodzenia licznika można ustalić wysokość opłat za dostarczone ciepło?

Co robić?

  1. Zapoznać się z zawartą umową. Sposób w jaki należy rozliczyć pobrane ciepło w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań licznika, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła powinien być wskazany w zawartej umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej.
  2. Jeżeli zawarta umowa nie zawiera takiego zapisu, lub nie stanowi inaczej, to zastosowanie ma przepis § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Stan prawny
I. Zgodnie z § 38 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, wysokość opłat ustala się w sposób określony w ww. rozporządzeniu, jeżeli umowa sprzedaży ciepła, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według poniższego wzoru, wskazanego w § 38 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:

Qb = [Qow (tw - tb): (tw - to) + Qcwt] x hb : ho

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Qb - ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru (w GJ);
Qow - ilość ciepła zależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na ogrzewanie i wentylację w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego(w GJ);
Qcwt - ilość ciepła niezależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego (w GJ);
tw - normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń (w stopniach ºC);
tb - średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru (w stopniach ºC);
to - średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego (w stopniach ºC);
hb - liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
ho - liczbę dni, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego.
II. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego wprowadza się uzgodnioną przez strony korektę odczytów wskazań tego układu, a jeżeli uzgodnienie tej korekty nie jest możliwe, ilość ciepła dostarczonego w okresie nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego oblicza się w sposób określony w ww. rozporządzeniu (§ 38 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).
Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru, ilość dostarczanego ciepła oblicza się, począwszy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (§ 38 ust. 4 ww. rozporządzenia).
III. Żądanie odbiorcy sprawdzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego lub zawiadomienie o jego wadliwym działaniu nie zwalnia odbiorcy od terminowego regulowania bieżących należności za usługi związane z zaopatrzeniem w ciepło (§ 38 ust. 5 ww. rozporządzenia).
Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:

  1. błędu wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
  2. innych wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo - rozliczeniowego (§ 38 ust. 6 ww. rozporządzenia). 
Data publikacji : 21.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry