Nawigacja

Przedsiębiorstwo odmówiło mi przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Co zrobić?

Co robić?

  1. W przypadku odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej odbiorca może szukać pomocy w rozstrzygnięciu sporu u Prezesa URE. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE rozstrzyga spór powstały na tle odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.
  2. Z udokumentowanym wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci należy wystąpić do właściwego miejscowo oddziału terenowego URE, który rozstrzygnie spór wydając decyzję administracyjną.
  3. Rozstrzygnięcie powstałego sporu następuje, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 30 ustawy - Prawo energetyczne).
  4. Rozstrzygniecie sporu następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy każdej ze stron odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stan prawny.

I. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie treści umowy o przyłączenie do sieci, to właściwym do rozstrzygnięcia takiej sprawy będzie Prezes URE.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoim orzecznictwie dokonał jednoznacznej interpretacji art. 8 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne. W ocenie Sądu, Prezes URE jest organem administracji publicznej uprawnionym na podstawie powołanego przepisu, nie tylko do rozstrzygnięcia kwestii, czy na danym przedsiębiorstwie energetycznym ciąży obowiązek zawarcia określonej umowy lecz także, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami umowy odnośnie jej warunków, Prezes URE jest zobowiązany do ukształtowania treści konkretnej umowy.
Orzekając o zawarciu umowy Prezes URE ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich spornych postanowieniach umowy.
Prezes URE kształtując treść umowy będzie jednak miał na uwadze równoważenie interesów obu stron, do czego jest zobowiązany na mocy art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że postanowienia zawartej przed Prezesem URE umowy nie zawsze mogą być zgodne z tymi jakich oczekiwał wnioskodawca.
Prezesa URE obowiązują także te wszystkie ograniczenia odnoszące się do zasady swobody zwierania umów, które przysługują stronom na podstawie art. 3531) Kodeksu Cywilnego.

II. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania ciepła, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
Należy przy tym zauważyć, że pod pojęciem „energia”, użytym w ww. art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, rozumie się „energię przetworzoną w dowolnej postaci” (art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne), co oznacza objęcie tym przepisem także odmów przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia zarówno Prezesa URE, jak i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.
Za zwłokę w powiadomieniu Prezesa URE o odmowie zawarcia umowy, z nieuzasadnionych powodów, Prezes URE może wymierzyć przedsiębiorstwu energetycznemu karę pieniężną.

III. Kompetencje do rozpatrywania spraw dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, a także do wymierzania kar pieniężnych posiadają odziały terenowe URE.

___
1)Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt XVII Ama 85/98/E. 

Data publikacji : 29.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry