Nawigacja

Jakie spory rozstrzyga Prezes URE i w jaki sposób?

Co robić?

 1. W przypadku, gdy nie mamy jeszcze podpisanej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, i nie możemy wynegocjować satysfakcjonującej nas treści umowy:
  • o przyłączenie do sieci,
  • sprzedaży,
  • o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
  • o świadczenie usługi transportu gazu ziemnego,
  • o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych,
  • o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego,
  • kompleksowej,
  a także
  • w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,
  • odmowy dostępu do internetowej platformy handlowej,
  to należy zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygniecie powstałego sporu, w trybie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. W tym celu należy przesłać pisemny, udokumentowany, wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu.
 2. Trzeba jednak zauważyć, że ustawowe upoważnienie Prezesa URE do rozstrzygania sporów dotyczy tylko zagadnień wskazanych w ww. art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
 3. W przypadku, gdy mamy już podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, to wówczas Prezes URE nie posiada kompetencji ani do rozstrzygnięcia powstałego sporu na tle realizacji jej postanowień, ani też do zmiany jej postanowień.
  Spory na tym tle należy rozwiązywać przede wszystkim zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w zawartej umowie, tj. polubownie lub/i na drodze sądowej.

I. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE rozstrzyga, na wniosek strony, w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy:

 • o przyłączenie do sieci,
 • sprzedaży,
 • o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
 • o świadczenie usługi transportu gazu ziemnego,
 • o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych,
 • o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego,
 • kompleksowej,

a także

 • w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,
 • odmowy dostępu do internetowej platformy handlowej.

II. Z udokumentowanym wnioskiem o rozstrzygniecie sporu należy zatem zwrócić się do właściwej komórki organizacyjnej URE. Zakres działania komórek organizacyjnych URE określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Regulacji Energetyki.
W każdym przypadku można skontaktować się z Rzecznikiem Odbiorców Paliw i Energii lub oddziałem terenowym URE, w celu ustalenia właściwej komórki organizacyjnej URE do prowadzenia sprawy.
Dane teleadresowe oddziałów terenowych URE można znaleźć na stronie internetowej URE.

III. Rozstrzygnięcie powstałego sporu następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 30 ustawy - Prawo energetyczne).

IV. Podczas prowadzonego postępowania administracyjnego, działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE może wydać postanowienie, na wniosek jednej ze stron, w którym określi warunki podjęcia bądź kontynuowania dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

V. Rozstrzygniecie sporu następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy każdej ze stron odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VI. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poprzednio Sąd Antymonopolowy) w swoim orzecznictwie dokonał jednoznacznej interpretacji art. 8 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne. W ocenie Sądu, Prezes URE jest organem administracji publicznej uprawnionym na podstawie powołanego przepisu, nie tylko do rozstrzygnięcia kwestii, czy na danym przedsiębiorstwie energetycznym ciąży obowiązek zawarcia określonej umowy lecz także, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami umowy odnośnie jej warunków, Prezes URE jest zobowiązany do ukształtowania treści konkretnej umowy.
Orzekając o zawarciu umowy Prezes URE ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich spornych postanowieniach umowy.
Prezes URE kształtując treść umowy będzie jednak miał na uwadze równoważenie interesów obu stron, do czego jest zobowiązany na mocy art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Oznacza to, że postanowienia zawartej przed Prezesem URE umowy nie zawsze mogą być zgodne z tymi jakich oczekiwał wnioskodawca.
Prezesa URE obowiązują także te wszystkie ograniczenia odnoszące się do zasady swobody zwierania umów, które przysługują stronom na podstawie art. 3531) Kodeksu Cywilnego.

VII. Prezes URE nie może natomiast orzekać w sprawach dotyczących umów już zawartych, bowiem nie posiada jurysdykcji w sprawach umów już zawartych a zatem nie ma uprawnień do zmieniania, na wniosek strony, postanowień umowy, gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada sąd powszechny.
Prezes URE nie posiada także kompetencji do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umów, gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada sąd powszechny.

IX. Prezes URE nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporu, w trybie art. 8 ust.1 ustawy - Prawo energetyczne, powstałego na tle:

 • nielegalnego poboru energii elektrycznej, paliw gazowych czy ciepła,
 • zasadności opłaty żądanej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, paliw gazowych czy ciepła,
 • nakazania zmiany postanowień zawartej umowy, nawet wtedy, kiedy odbiorcy narzucone zostały wskutek stosowania praktyki monopolistycznej uciążliwe warunki umowy,
 • oceny, czy umowa została rozwiązana zgodnie z prawem,
 • wysokości wzajemnych wierzytelności stron umowy o dostarczenie energii elektrycznej,
 • wewnętrznych sporów pomiędzy współwłaścicielami wspólnej nieruchomości, co do stanu technicznego wewnętrznych urządzeń, za pośrednictwem których rozprowadzane są nośniki energii w tej nieruchomości,
 • stanu technicznego instalacji wewnętrznej doprowadzającej gaz, powstałego między lokatorami oraz między lokatorami a administratorami budynków,
 • zmiany umowy pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą w przedmiocie przesunięcia go z grupy taryfowej C do grupy taryfowej B, gdy uzależnione to jest od uprzedniego ustalenia, czyją własność stanowią urządzenia energetyczne,
 • usunięcia z posesji urządzeń elektroenergetycznych,
 • pielęgnacji drzewostanu pod liniami energetycznymi,
 • indywidualnych rozliczeń z lokatorami kosztów ciepła w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

___
1)Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt XVII Ama 85/98/E. 

Data publikacji : 29.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry