Nawigacja

Czy można samodzielnie przeprowadzić modernizację instalacji grzewczej w swoim mieszkaniu?

Co robić?

Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy uzgodnić ich zakres oraz uzyskać zgodę na ich wykonanie od:

  • przedsiębiorstwa ciepłowniczego - w przypadku indywidualnych odbiorców ciepła,
  • zarządcy/ administratora budynku bądź wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku budynku wielolokalowego.

Stan prawny

Kwestie technicznego wyposażenia budynków regulowane są przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.) a także wydanymi w oparciu o tę ustawę aktami wykonawczymi, w szczególności:

  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zm.), które w § 134 ust. 4,5, 6, 7 i 8 określa, że: grzejniki powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła, które powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach; powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16° C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej; a jeżeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób użytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróżnicowane, to instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezależne gałęzie (obiegi). Natomiast § 135 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia stanowi, że: instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie; instalacja ogrzewcza wodna powinna posiadać m.in. urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836, ze zm.), które określa w zakresie użytkowania lokali m.in., że:
    • lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający zachowanie wymogów bezpieczeństwa, utrzymanie wymaganego stanu technicznego, prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu (§ 15 pkt 1, 2, i 4);
    • sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń (§ 16 ust. 1 pkt 1);
    • w czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem (§ 16 ust. 2 pkt 1).

Rozdział 12 ww. rozporządzenia zawiera wymogi związane z użytkowaniem instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania. Zgodnie z treścią § 42 ww. rozporządzenia, wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
Oznacza to, że lokator w budynku wielolokalowym nie może samodzielnie dokonywać zmian w instalacji grzewczej, zaś odbiorca indywidualny ciepła - może dokonywać takich zmian, zgodnie z podpisaną umową z przedsiębiorstwem ciepłowniczym.
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcą (nie „konsumentem”) jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku domów wielolokalowych, każdy z właścicieli, czy też użytkowników poszczególnych lokali (mieszkań) posiada umowy zawarte z przedsiębiorstwami energetycznymi, dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i gazu (a zatem to on jest odbiorcą paliw lub energii). Sprawa wygląda inaczej w przypadku ciepła (w budynku wielolokalowym). Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku (np. administracja domów komunalnych - gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów).
W związku z powyższym, wszelkie ingerencje w wewnętrzną sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzne urządzenia ciepłownicze nie mogą być przeprowadzane bez wiedzy i zgody administracji budynku, spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty mieszkaniowej, gdyż muszą być zgodne z zawartą z przedsiębiorstwem ciepłowniczym umową i gwarantować bezpieczeństwo sieci ciepłowniczej.

Data publikacji : 30.12.2010
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry