Nawigacja

Co oznaczają różne rodzaje opłat na moim rachunku?

Opłaty za ciepło powinny być pobierane od Odbiorcy zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego z zastosowaniem cen i stawek opłat z obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonych przez Prezesa URE (jeżeli na zakres działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego polegającej na zaopatrzeniu odbiorców w ciepło wymagane jest posiadanie stosownych koncesji), lub cenników dostawców ciepła, którzy nie mają obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Jednocześnie, Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie prawidłowości prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne rozliczeń za dostarczane ciepło.

Rodzaje cen i stawek opłat, jakie są zawarte na rachunku za ciepło wystawionym przez przedsiębiorstwo energetyczne, powinny być wyspecyfikowane zgodne z obowiązującą taryfą przedsiębiorstwa oraz umową. Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym odbiorca - właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do danego obiektu.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie przedsiębiorstwa, które są podstawą dla wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez spółdzielnię, czy wspólnotę mieszkaniową) nie są automatycznie stosowane w rozliczeniach z mieszkańcami. Zarządcy budynków określają metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w doborze metody przypisania udziału poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu ciepła.

Rodzaje cen i stawek opłat, jakie są zawarte na fakturze za ciepło, wystawionej przez przedsiębiorstwo ciepłownicze oraz dystrybutora ciepła, powinny być wyspecyfikowane zgodnie z § 7 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło zwanego „rozporządzeniem taryfowym”. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla odbiorców ciepła w rozliczeniu za zużyte ciepło powinno stosować stawki opłat za usługi przesyłowe w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę dla ciepła dla tego przedsiębiorstwa oraz przeniesioną cenę za zamówioną moc cieplną, za dostarczone ciepło i nośnik ciepła, wynikające z zatwierdzonej taryfy dla innego przedsiębiorstwa energetycznego (wytwarzającego ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej dystrybutora).

Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej (§ 33 ww. rozporządzenia).
Typowy rachunek/faktura za ciepło zawiera:

  1. Opłata stała miesięczna za zamówioną moc cieplną - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i ceny jednostkowej za moc cieplną zamówioną wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych ratach, co wynika z potrzeby równomiernego w ciągu roku obciążenia odbiorcy kosztami, § 33 pkt 1 ww. rozporządzenia);
  2. Opłata przesyłowa stała miesięczna - stanowi iloczyn określonej w umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach, § 33 pkt 4 ww. rozporządzenia);
  3. Opłata za ciepło - opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ (§ 33 pkt 2 ww. rozporządzenia);
  4. Opłata przesyłowa zmienna - opłata zmienna za usługi przesyłowe w miesięcznym okresie rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz jednostkowej stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ (§ 33 pkt 5 ww. rozporządzenia);
  5. Opłata za nośnik ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin - stanowi iloczyn ilości nośnika zużytego przez odbiorcę w miesięcznym okresie rozliczeniowym wyrażonej w metrach sześciennych lub tonach oraz ceny jednostkowej nośnika wyrażonej odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę (§ 33 pkt 5 ww. rozporządzenia).

Faktura (rachunek) za ciepło jest wystawiany raz na miesiąc (zazwyczaj - chyba, że umowa stanowi inaczej) na podstawie umowy sprzedaży ciepła, wskazań urządzenia pomiarowego oraz jednostkowych cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie.

Data publikacji : 04.03.2011
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony

do góry