Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/faq-czesto-zadawane-py/cieplo/4083,Co-to-jest-grupa-taryfowa-w-taryfie-dla-ciepla-i-czy-mozna-ja-zmienic.html
22.07.2024, 21:43

Co to jest „grupa taryfowa” w taryfie dla ciepła i czy można ją zmienić?

Co robić?

 1. Sprawdzić ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa od którego kupujesz ciepło.
 2. Sprawdzić czy jesteś prawidłowo zakwalifikowany do grupy taryfowej.
 3. Można zmienić grupę taryfową oraz zamówioną moc cieplną. W tym celu należy sprawdzić jakie warunki techniczne należy spełnić, aby była możliwa zmiana grupy taryfowej, jakie postanowienia zawiera podpisana przez nas umowa oraz taryfa przedsiębiorstwa energetycznego.

Podstawa prawna

Grupa taryfowa
Zgodnie z definicją zawartą § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło „grupa taryfowa” oznacza grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
Szczegółowe zasady kształtowania taryf dla ciepła określa rozdział 2, zaś szczegółowe zasady kalkulacji cen i stawek opłat - rozdział 3 ww. rozporządzenia.

Określone w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat ustala się z uwzględnieniem parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w umowie sprzedaży ciepła, w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła, w umowie kompleksowej albo w odrębnych przepisach (§ 6 ust. 1 ww. rozporządzenia ).
Warunki, o których wyżej mowa, powinny określać w szczególności (§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia ):

 1. zakres świadczonych usług dla odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych;
 2. parametry jakościowe nośnika ciepła;
 3. standardy jakościowe obsługi odbiorców;
 4. sposób obliczania opłat w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Ceny lub stawki opłat mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych odpowiednio do kosztów uzasadnionych (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do tych odbiorców według następujących kryteriów (§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia):

 1. rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów;
 2. źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających siec ciepłowniczą;
 3. sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła;
 4. miejsca dostarczania ciepła;
 5. zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła;
 6. wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła;
 7. wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia „Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonemu w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.
Taryfy przedsiębiorstw ciepłowniczych są udostępniane odbiorcom w Biurach Obsługi Klientów, są także ogłaszane we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przykład: Stołeczne Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej S.A. (SPEC)
W Taryfie dla Ciepła SPEC można znaleźć grupę taryfową np. oznaczoną symbolami A11B1C3. Co zatem te symbole oznaczają:

 1. A11 - grupa A dzieli odbiorców ze względu na źródła ciepła lub sieci ciepłownicze, z których jest dostarczane ciepło. Do grupy taryfowej A11 są zakwalifikowani odbiorcy przyłączani do sieci ciepłowniczej zasilanej z wydzielonego źródła ciepła, opalanego gazem ziemnym, zlokalizowanego przy ulicy Nurzyńskiej 1 w Warszawie;
 2. B1 - grupa B dzieli odbiorców ze względu na rodzaj dostarczanego nośnika ciepła. Do grupy taryfowej B1 są zakwalifikowani odbiorcy ciepła w wodzie gorącej.
 3. C3 - grupa C dzieli odbiorców ze względu na miejsce dostarczania ciepła i zakres usług przesyłowych świadczonych przez SPEC. Do grupy taryfowej C3 są zakwalifikowani odbiorcy, do których ciepło jest dostarczane poprzez węzły cieplne, które nie są eksploatowane przez SPEC, a wielkość zużycia ciepła określa się na podstawie wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węzłach cieplnych; koszty energii elektrycznej zużywanej w węzłach cieplnych pokrywa odbiorca.

Zmiana grupy taryfowej

W przypadku ciepła jest możliwa zmiana grupy taryfowej, lecz będzie to uzależnione od np. zmiany źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, z których jest dostarczane ciepło. Do grupy taryfowej kwalifikuje się bowiem odbiorcę np. ze względu na źródło ciepła, do którego jesteśmy przyłączeni.
Odbiorcy ciepła często zadają pytanie o możliwość zmiany zamówionej mocy cieplnej. Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej (§ 41 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Data publikacji : 23.05.2011
Data modyfikacji : 11.10.2012

Opcje strony