Nawigacja

Kto jest odbiorcą energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ?

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla. (art. 3 pkt 12 ustawy).

Przez odbiorcę końcowego, rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek, przy czym do „własnego użytku” nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (art. 3 pkt 13 a) ustawy).

Odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym jest odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu paliw gazowych energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym (art. 3 pkt 13b ustawy).

W przypadku domów wielolokalowych, każdy z właścicieli, czy też użytkowników poszczególnych lokali - mieszkań, posiada umowy zawarte z przedsiębiorstwami energetycznymi, dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i gazu. A zatem to on jest odbiorcą paliw lub energii.

Jednak sprawa wygląda inaczej w przypadku odbiorcy ciepła w budynku wielolokalowym. Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem ciepłowniczym właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku (-ów). Zarządcy budynków rozwiązują problemy podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale wewnętrznymi przepisami.

 

Data publikacji : 04.06.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry