Nawigacja

Co to jest licznik przedpłatowy?

Przedpłatowy układ pomiarowo - rozliczeniowy, zwany licznikiem przedpłatowym, służy do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.

Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować licznik przedpłatowy, jeżeli odbiorca:

  1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe , energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
  2. nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło;
  3. użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne. Należy zauważyć, że do zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo - rozliczeniowego wymagana jest zgoda odbiorcy. W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży energii.

Nadto, przedsiębiorstwo instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy w przypadku, gdy odbiorca wrażliwy paliw gazowych lub energii elektrycznej złoży wniosek u dystrybutora o zainstalowanie takiego układu. W przypadku złożenia przez odbiorcę wrażliwego wniosku o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, dystrybutor jest obowiązany zainstalować go, na własny koszt, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku.

Przy czym, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Natomiast, odbiorcą wrażliwym paliw gazowych jest osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,  która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych.

Ponadto, zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego jest możliwe w sytuacji, gdy konsument wystąpi z wnioskiem o wszczęcie podstępowania przed Koordynatorem do spraw negocjacji działającym przy Prezesie URE w przedmiocie rozpatrzenia sporu dotyczącego dostarczania energii elektrycznej albo z wnioskiem o rozstrzygniecie przez Prezesa URE sporu leżącego w kompetencjach tego organu. Wówczas koszt instalacji ponosi również dystrybutor.

Co robić ?

  1. Gdy co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekaliśmy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca - warto jest wyrazić zgodę na zainstalowanie tzw. licznika przedpłatowego i poprosić przedsiębiorstwo energetyczne o szczegółowe wyjaśnienie zasad działania tego rodzaju licznika i posługiwania się kartą do niego.
  2. W przypadku kłopotów w terminowym opłacaniu rachunków warto niezwłocznie skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym. Wiele z nich wprowadziło bowiem programy pomocy odbiorcom mającym trudności w regularnym opłacaniu rachunków, także innych niż instalacja tzw. licznika przedpłatowego.
Data publikacji : 10.06.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry