Nawigacja

Czy odbiorca może żądać sprawdzenia prawidłowości działania licznika?

I. W przypadku podejrzeń błędnego działania licznika, odbiorca ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na mocy przepisu § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego link do rozporządzenia na żądanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

II. Odbiorca ma prawo także zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego-rozliczeniowego. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni, od dnia zgłoszenia żądania (§ 43 ust. 2 ww. rozporządzenia).

III. Zgodnie z § 43 ust. 4 ww. rozporządzenia, odbiorca ma prawo zażądać dodatkowego badania licznika w wybranym przez siebie laboratorium. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Z żądaniem przeprowadzenia takiej dodatkowej ekspertyzy trzeba zgłosić się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego. Koszty tej dodatkowej ekspertyzy pokrywa odbiorca.

IV. Koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego, w przypadku gdy:

  1. nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu - pokrywa odbiorca.
  2. stwierdzono nieprawidłowości w działaniu tego układu - pokrywa przedsiębiorstwo energetyczne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo - rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne:

  1. zwraca koszty ekspertyz, oraz
  2. dokonuje korekty należności za dostarczoną energię elektryczną (§ 43 ust. 6 ww. rozporządzenia).

W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania, przedsiębiorstwo energetyczne wydaje odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu (§ 43 ust. 7 ww. rozporządzenia).

***

Zgodnie z definicją zawartą  w § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, układ pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń miedzy nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

 

Data publikacji : 20.07.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry