Nawigacja

Korekty należności za dostarczoną energię elektryczną

Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.

Korekta ta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. Natomiast, nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty, zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu (§ 37 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa wyżej, jest wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Jeżeli określenie wielkości błędu, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.

Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

Przy czym, w wyliczaniu wielkości korekty przedsiębiorstwo energetyczne powinno uwzględnić sezonowości poboru energii elektrycznej oraz innych udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

Data publikacji : 20.07.2010
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry