Nawigacja

Co oznaczają różne rodzaje opłat na moim rachunku?

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Dostarczanie energii może odbywać się także na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, zwanej umową kompleksową.

Odbiorca pobierający energię elektryczną ponosi opłaty z dwóch tytułów: zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji tej energii. Działalności te są prowadzone przez dwa różne przedsiębiorstwa: sprzedawcę i operatora systemu dystrybucyjnego (dystrybutora). Odbiorca najczęściej otrzymuje jedną fakturę (w przypadku zawartej umowy kompleksowej), na której jednocześnie znajdują się opłaty za sprzedaż energii oraz opłaty za usługi dystrybucyjne.

Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw domowych są kwalifikowani do jednej z grup taryfowych oznaczonych literą „G”.

Na fakturze za energię elektryczną  w przypadku umowy kompleksowej, wystawianej konsumentom z grup taryfowych G, znajdują się następujące opłaty:

 1. opłata za energię elektryczną
 • cena energii elektrycznej wyrażona w zł/kWh, opłata uzależniona od ilości zużytej energii,
 • inne stawki  niektórzy sprzedawcy w ofertach rynkowych (niezatwierdzanych przez Prezesa URE) nierzadko ustalają inne opłaty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej, np. opłatę handlową, opłatę abonamentową związaną ze sprzedażą energii czy opłatę manipulacyjną.
 1. opłaty za usługę dystrybucji energii
 • składnik zmienny stawki sieciowej – ustalany w zł/kWh, związany z kosztami dystrybucji energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii,
 • stawka jakościowa – wyrażona w zł/kWh, związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii,
 • składnik stały stawki sieciowej – wyrażony w zł/miesiąc, związany z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych,
 • stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w zł/miesiąc, skalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą,
 • stawka opłaty przejściowej – wyrażona w zł/miesiąc, stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych; dla gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej (poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh oraz powyżej 1200 kWh),
 • opłata OZE – wyrażona w zł/MWh, wynika z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii; opłata ta związana jest z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym,
 • opłata kogeneracyjna  wyrażona w zł/MWh, związana z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym,
 • opłata mocowa – wyrażona w zł/miesiąc dla odbiorców w gospodarstwach domowych, opłata ta wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii, którzy zobowiązani są do utrzymywania dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz podmiotów, które zobowiązały się do obniżenia poboru mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego, jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej (poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh, od 1200 kWh do 2800 kWh, oraz powyżej 2800 kWh).

Dodatkowo, dystrybutor (w przypadku umowy kompleksowej  sprzedawca) wystawiając fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, powinien przedstawić między innymi informacje o:

 • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności,
 • sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego tj. czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę,
 • sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje,
 • dopuszczalnym czasie przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Należy pamiętać, że opłaty za energię elektryczną powinny być pobierane od Odbiorcy zgodnie z przepisami obowiązującej umowy, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego z zastosowaniem stawek opłat i cen z obowiązujących taryf przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzonych przez Prezesa URE lub cenników dostawców energii elektrycznej, którzy nie mają obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE. Jednocześnie, Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie sposobu rozliczenia.

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne na swoich stronach internetowych zamieszczają informacje jak czytać rachunek. Poniżej linki do przykładowych stron:

 

Data publikacji : 14.02.2011
Data modyfikacji : 31.12.2020

Opcje strony

do góry