Nawigacja

Jak reklamować rozliczenia i kiedy mogę żądać bonifikaty?

Informacji na temat zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf dla energii elektrycznej odbiorca powinien zasięgnąć przede wszystkim w przedsiębiorstwie energetycznym.

Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji lub umowa kompleksowa, powinny zawierać postanowienia określające wysokość bonifikaty za niedotrzymanie m.in. standardów jakościowych obsługi odbiorców a także odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy (art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne). Przedsiębiorstwo energetyczne jest zatem obowiązane dostarczać energię elektryczną zgodnie z zawartą z odbiorcą umową.

Jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym, powinien złożyć w przedsiębiorstwie, z którym ma zawartą umowę stosowną reklamację lub wniosek dotyczący prowadzonych rozliczeń.

Odbiorca ma prawo do otrzymania od przedsiębiorstwa energetycznego pełnych wyjaśnień odnośnie podstaw obciążenia. Mówi o tym przepis § 42 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) link do rozporządzenia. Przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnie z § 42 pkt 7 i 8 ww. rozporządzenia:

  1. nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
  2. rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zawartej między stronami określono inny termin. Przy czym, termin ten nie dotyczy sprawdzenia parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci. Reklamacje dotyczące tej kwestii rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów.

Na podstawie § 42 pkt. 1, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii lub umowa oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości:

  1. za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy - w wysokości w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  2. za nieudzielanie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf - w wysokości w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  3. za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki - w wysokości w wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przedsiębiorstwo energetyczne udziela odbiorcom bonifikat w terminie 30 dni od ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Przedsiębiorstwo energetyczne, z którym odbiorca zawarł umowę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowę kompleksową, uwzględnia udzieloną bonifikatę w rozliczeniach za najbliższy okres rozliczeniowy (§ 43 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 ww. rozporządzenia).

Co robić?

  1. Jeżeli odbiorca stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym, powinien złożyć w przedsiębiorstwie, z którym ma zawartą umowę stosowną reklamację lub wniosek dotyczący prowadzonych rozliczeń.
  2. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, konsument może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE. Więcej o Koordynatorze ds. negocjacji na stronie internetowej www.koordynator.ure.gov.pl
  3. Odbiorca może także wystąpić do właściwego sądu powszechnego. Należy podkreślić iż Prezes URE nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporów dotyczących rozliczeń z tytułu dostarczania energii elektrycznej. Bezpłatną pomoc prawną konsument może uzyskać u Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Data publikacji : 14.02.2011
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry