Nawigacja

Co to jest „grupa taryfowa” i czy można ją zmienić?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji  taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) „grupa taryfowa” oznacza grupę odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych, zawierają  taryfy przedsiębiorstw energetycznych (zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Podział odbiorców na grupy taryfowe, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów:

 1. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 2. wartości mocy umownej;
 3. systemu rozliczeń;
 4. liczby rozliczeniowych stref czasowych;
 5. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Do grup taryfowych G, ustalonych stosownie do § 6 ust. 1  pkt 5 ww. rozporządzenia, zaliczani sią odbiorcy niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej, którzy zużywają energie elektryczną na potrzeby:

 1. gospodarstw domowych;
 2. pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza;
 3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących  się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo–komunalnym mieszkańców,  o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza;
 4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw;
 5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracja ogródków działkowych;
 6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.;
 7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych;
 8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych;
 9. garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Dodatkowo zgodnie z § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22:00 do 6:00. Zasady rozliczeń w tej grupie określone są w z § 6  ust. 5-10 ww. rozporządzenia i taryfach przedsiębiorstw, zajmujących się dystrybucja energii elektrycznej,  do sieci których przyłączeni są odbiorcy.

Zmiana grupy taryfowej

Odbiorca, który ze względu na przyjęty w przedsiębiorstwie podział odbiorców na grupy taryfowe, może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup i może wystąpić o jej zmianę, jednak  nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen i stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa zawarta umowa z przedsiębiorstwem energetycznym (§ 7  ust. 2-3 ww. rozporządzenia).

 

Data publikacji : 23.05.2011
Data modyfikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry