Nawigacja

Polubowne rozstrzyganie sporów - Koordynator do spraw negocjacji

Odbiorca w gospodarstwie domowym ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Preze­sie URE w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu wyni­kłego z umów:

• o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,
• o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu  ziemnego,
• sprzedaży,
• kompleksowych

jeżeli wartość przedmiotu sporu nie jest niższa od kwoty 50 (słownie: pięćdziesięciu) złotych i wyższa od kwoty 50 000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych.

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie po­stępowania przed Koordynatorem do spraw negocjacji jest podjęcie przez konsumenta próby kontaktu z przedsię­biorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Prowadząc postępowania w sprawie pozasądowego roz­wiązywania sporów konsumenckich, Koordynator do spraw negocjacji umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu roz­wiązania sporu przez jego strony lub przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu.

Więcej informacji na temat Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE znajduje się na stronie  internetowej www.koordynator.ure.gov.pl

Data publikacji : 13.07.2020

Opcje strony

do góry