Up
 
 

Wnioski o wszczęcie postępowania

Pismo złożone do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE (dalej: Koordynator) z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, aby mogło zostać uznane za właściwy wniosek o dokonanie stosownych czynności przez Koordynatora, winno zostać wysłane w formie papierowej (na adres: Urząd Regulacji Energetyki „Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE”,  Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) albo z pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie stron;
 2. dokładnie określone żądanie, w szczególności podanie wartości przedmiotu sporu w formie kwoty wskazanej w polskich złotych;
 3. wskazanie rodzaju postępowania, tj. zawierać wniosek:
  1. o przeprowadzenia postępowania o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, lub
  2. o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;
 4. podpis wnioskodawcy.

Ponadto do wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem dołącza się:

 1. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne;
 2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
 3. kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 4. umowę zawartą między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwem energetycznym.

W celu zapewnienia sprawności postępowania i ułatwienia kontaktu z Koordynatorem, uprzejmie prosimy o podanie danych kontaktowych - numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 14.06.2017