Nawigacja

3. Zamierzam wytwarzać energię elektryczną w nowej instalacji OZE. Jak mogę przystąpić do aukcji?

Wytwórca zobligowany jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i złożenia za jej pośrednictwem wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Zakres danych i dokumentów wymaganych do wniosku określa art. 75 ustawy OZE. W przypadku nowej instalacji całkowity okres przysługującego wsparcia obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrywają aukcję jest ustalany zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OZE w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 15 lat od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego po dniu zamknięcia aukcji (w której Wytwórca zwyciężył) i nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2039 r., a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na morzu - nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2040 r.

Złożenie oferty we właściwej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w odniesieniu do instalacji, dla której Prezes URE wydał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji a administrator systemu zaakceptował wniosek o jego wydanie wysłany za pośrednictwem IPA.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry