Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8146,8-Na-kiedy-zaplanowano-kolejne-aukcje.html
15.07.2024, 05:09

8. Na kiedy zaplanowano kolejne aukcje?

Prezes URE ogłasza i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy OZE:

  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym,
  • rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje,
  • rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które Rada Ministrów może wydać na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Przed ogłoszeniem aukcji Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii projekt harmonogramu przeprowadzania aukcji w danym roku kalendarzowym obejmujący planowane terminy przeprowadzenia aukcji oraz ilości i wartości oferowanej energii w poszczególnych aukcjach, który podlega uzgodnieniu w terminie 14 dni od dnia jego przekazania.

W oparciu o uzgodniony harmonogram, Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony