Nawigacja

15. W jaki sposób dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji na nowego właściciela instalacji?

Zwycięzca aukcji może przenieść prawa i obowiązki wynikające z wygranej aukcji wyłącznie w trybie określonym w art. 83a ustawy OZE, tj. przed zawarciem umowy przenoszącej własność instalacji na jego nabywcę. W tym celu wytwórca przenoszący własność oraz nabywca instalacji występują do Prezesa URE ze stosownym wnioskiem, przedkładając dokumentację określoną we wskazanym powyżej przepisie ustawy OZE.

UWAGA:

  1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji może nastąpić wyłącznie przed zawarciem umowy przenoszącej własność instalacji.
  2. W przypadku gdy przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji dotyczy instalacji, w odniesieniu do której wytwórca przenoszący własność ustanowił zabezpieczenie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy OZE, w formie gwarancji bankowej, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia tej instalacji w systemie aukcyjnym, nabywca instalacji zobowiązany jest do ustanowienia odrębnego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo kaucji, w ustawowo wymaganej wysokości.
Data publikacji : 20.02.2020
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry