Nawigacja

16. Wygrałem aukcję – czy mogę zmienić treść złożonej oferty ?

Obowiązujące przepisy ustawy OZE dopuszczają możliwość jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję w zakresie:

  • planowanej daty rozpoczęcia korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, przy czym zaktualizowana data nie może wykraczać poza maksymalny dopuszczalny termin sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w systemie aukcyjnym i nie może rzutować na przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego okresu określanego na podstawie art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy OZE, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii, o którym mowa w art. 92 ust. 1 albo prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3 tej ustawy;
  • ilości energii elektrycznej, jaką uczestnik aukcji wskazał w ofercie w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że łączna ilość energii wskazana w ofercie oraz określony w niej okres, w którym wytwórca będzie korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia – nie mogą ulec zmianie;
  • mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji, z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji nie zmieni jej pierwotnej kwalifikacji tj. statusu mikroinstalacji albo małej instalacji, przynależności do „koszyka aukcyjnego" czy też ustalonej dla tej instalacji ceny referencyjnej - właściwej w dniu złożenia oferty.

 

Data publikacji : 20.02.2020
Data modyfikacji : 20.02.2020

Opcje strony

do góry