Nawigacja

Aukcje symulacyjne dla instalacji odnawialnych źródeł energii czyli II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej

Od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

W ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcje symulacyjne.  Do aukcji będą mogli przystąpić wyłącznie Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj. dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. Parametry aukcji symulacyjnych oraz czas trwania poszczególnych sesji podano w zakładce ogłoszenia.

Charakterystyka aukcji symulacyjnych

Dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert - podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji - musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

Prosimy uczestników aukcji symulacyjnych o nieprzedkładanie gwarancji bankowych, jak również niewpłacanie kaucji, celem ustanowienia zabezpieczenia finansowego pozwalającego na udział w aukcji. Fikcyjne zabezpieczenia finansowe dla każdej „utworzonej” instalacji, na potrzeby przeprowadzenia aukcji symulacyjnych, zostały wprowadzone do systemu przez administratorów IPA i umożliwiają składanie ofert.

Aukcje symulacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i 2365) w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 925). Z kolei, ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2063). Ceny te znajdują się na stronie internetowej w zakładce „ceny referencyjne”.

Niezależnie od prowadzonych testów, w Urzędzie Regulacji Energetyki trwają obecnie intensywne przygotowania do modernizacji IPA, celem jej dostosowania w jak najkrótszym możliwym czasie do aktualnych wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa, umożliwiając tym samym m.in. przeprowadzanie odrębnych aukcji dla poszczególnych  „koszyków technologicznych”.

Przypominamy:

Do danych zgromadzonych w IPA podczas testów mają wgląd wyłącznie Administratorzy systemu, a po zakończeniu testów dane te zostaną trwale usunięte.

Czynności podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem IPA w fazie testów, mają wyłącznie symulacyjny charakter, a zatem nie rodzą żadnych skutków prawnych. Wytwórcy, którzy w ramach testów złożą ofertę i wygrają aukcję symulacyjną nie nabędą prawa do pokrycia ujemnego salda ani prawa do sprzedaży energii do sprzedawców zobowiązanych. Wytwórcy ci nie są również zobowiązani do wytworzenia w danej instalacji energii w ilości określonej w ofercie. Do uczestników testów nie mają zastosowania sankcje wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu testów, wprowadzane dane i informacje dotyczące parametrów składanej oferty, a także dołączane do tej oferty dokumenty (pliki) nie będą weryfikowane pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Udostępnienie IPA ma na celu zapoznanie wytwórców zainteresowanych uczestnictwem w tzw. systemie aukcyjnym z zasadami działania oraz poszczególnymi funkcjonalnościami i modułami aplikacji.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w II etapie testów i przesyłania swoich uwag oraz spostrzeżeń na adres: aukcjeOZE@ure.gov.pl.

Data publikacji : 14.07.2016
Data modyfikacji : 29.11.2018

Opcje strony

do góry