Nawigacja

Komunikat w sprawie prekwalifikacji do aukcji w roku 2020

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), a także stosownie do postanowień Regulaminu aukcji, wytwórcy energii elektrycznej w tzw. nowych lub istniejących instalacjach odnawialnego źródła energii zainteresowani uczestnictwem w systemie aukcyjnym zobligowani są do złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

- Instalacje nowe -

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii, (…) posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji.

Stosownie do art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE wydaje zaświadczenieo dopuszczeniu do aukcji lub odmawia jego wydania, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Co istotne, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania zaświadczenia (przy czym termin ważności zaświadczenia nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 5 tej ustawy – wymóg ten dotyczy w szczególności: warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz pozwolenia na budowę).

Zgodnie z § 9 ust. 14 Regulaminu aukcji, wysyłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem, że wytwórca obowiązany jest wysłać wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym przeprowadzenie jego weryfikacji z uwzględnieniem art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, oraz terminów załatwienia sprawy wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

W tym miejscu przypominamy również, że w przypadku potrzeby uzyskania kolejnego zaświadczenia dla tej samej instalacji odnawialnego źródła energii, wniosek o jego wydanie może zostać złożony przed upływem terminu ważności pierwotnego zaświadczenia. W przypadku zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów nie należy zatem zwlekać ze złożeniem ponownego wniosku, aż do momentu wygaśnięcia aktualnie obowiązującego zaświadczenia.

- Instalacje istniejące -

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1.07.2016 r.) posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej, który zamierza przystąpić do aukcji, składa do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji.

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE potwierdza przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w art. 71 ust. 1-3 tej ustawy, zwraca ją wytwórcy.

Stosownie do § 8 ust. 12 obowiązującego Regulaminu aukcji, składanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji jest możliwe w dowolnie wybranym przez wytwórcę terminie, niezależnie od ogłoszonych aukcji, z zastrzeżeniem że wytwórca obowiązany jest złożyć deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie obiektywnie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji, a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

W tym miejscu przypominamy, że potwierdzenie przyjęcia deklaracji nie ma określonego terminu ważności, wobec czego deklaracja zaakceptowana w systemie Internetowej Platformy Aukcyjnej uprawnia do uczestnictwa w systemie aukcyjnym (bez konieczności jej corocznego „odświeżania”). Wyjątkiem są przypadki gdy, w szczególności gdy: zmianie uległ stan faktyczny związany z daną instalacją (np. moc zainstalowana elektryczna), deklarację składał inny Wytwórca, lub deklaracja była złożona przed dniem wejścia w życie właściwych przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276).
W powyższych przypadkach wytwórca zobligowany jest do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji spełniającej aktualne wymagania wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, stosownie do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2018 w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

WAŻNE

PODMIOTY ZAINTERESOWANE PARTYCYPACJĄ W AUKCYJNYM SYSTEMIE WSPARCIA
MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O DOPUSZCZENIU DO AUKCJI LUB DEKLARACJE O PRZYSTĄPIENIU DO AUKCJI

 PRZED OGŁOSZENIEM AUKCJI PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DO CZEGO PAŃSTWA SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY

PRZY WYKORZYSTANIU https://ipa.ure.gov.pl

Powyższa informacja jest o tyle istotna, że wielu uczestników aukcyjnego systemu wsparcia jest błędnie przekonana o tym, iż możliwość aplikowania o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, czy uzyskania potwierdzenia przyjęcia deklaracji, jest powiązana z publikacją ogłoszenia aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiotowe, błędne przeświadczenie powoduje niepotrzebną kumulację postępowań administracyjnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie aukcji, spowalniając proces prekwalifikacji do systemu aukcyjnego.

Mając na uwadze 12 - miesięczny termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz bezterminowy charakter potwierdzenia przyjęcia deklaracji o dopuszczeniu do aukcji, wskazujemy, iż zagwarantowanie możliwości uczestnictwa w aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem, leży w interesie Wytwórców.

Niezależnie od powyższego, pozostałe czynności niezbędne do zrealizowania przez wytwórców przed przystąpieniem do aukcji, w tym w szczególności dotyczące rejestrowania konta Internetowej Platformy Aukcyjnej, ustanawiania zabezpieczeń oraz zasad składania podpisów na formularzach IPA, ujęte zostały w Regulaminie Aukcji, z którym potencjalny uczestnik systemu aukcyjnego zobowiązany jest się zapoznać.

Data publikacji : 20.08.2020
Data modyfikacji : 20.08.2020

Opcje strony

do góry