Nawigacja

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego

Prezes URE przedstawia Informację dotyczącą realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną oraz sprzedające tę energię odbiorcom przemysłowym, jak również przez towarowe domy maklerskie i domy maklerskie oraz przez odbiorców przemysłowych, którzy sami realizują obowiązek określony w art. 188 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.) - dalej „Ustawa”.

Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski - zgodnie z art. 188 ust. 1 Ustawy, są zobowiązani - w zakresie określonym w art. 188 ust. 17 Ustawy - do dnia 30 czerwca br. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, za okres od 4 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Świadectwa są wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej. W przypadku niewykonania obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, należy uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w art. 188 ust.16 Ustawy.

Zgodnie z ustawą o  odnawialnych źródłach energii obowiązek w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia  lub uiszczenia opłaty zastępczej wykonują:
  1. odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji ww. obowiązków zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył stosowne oświadczenie,
  2. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 1,
  3. towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji zawieranych na giełdzie lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Polski rynek regulowany, na zlecenie odbiorców końcowych innych niż odbiorcy przemysłowi wskazani w pkt 1,
  4. odbiorca końcowy niebędący odbiorcą przemysłowym wymienionym w pkt 1, w przypadkach wskazanych w art. 188 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy.

 

Szczegóły dotyczące wartości współczynników intensywności zużycia energii elektrycznej odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 188 ust. 4 Ustawy zawarte są w Informacji Prezesa URE nr 11/2016.

Przez energię elektryczną zakupioną na użytek własny odbiorcy przemysłowego należy rozumieć energię zakupioną w celu jej zużycia przez tego odbiorcę. Energii elektrycznej zakupionej na użytek własny odbiorcy przemysłowego nie stanowi natomiast energia zakupiona przez tego odbiorcę, a następnie udostępniona innemu podmiotowi na podstawie jakiejkolwiek umowy (w tym m.in. na zasadzie refaktury).

Udostępnienie energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego innemu podmiotowi oznacza, że nie została ona zużyta na własne potrzeby odbiorcy przemysłowego. Zatem od tej ilości energii elektrycznej obowiązek, o którym mowa w art. 188 ust. 1 Ustawy, powinien zostać zrealizowany bez ulg określonych w art. 188 ust. 7.

 

Więcej w Informacji Prezesa URE dotyczącej zasad realizacji obowiązku w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego.

Data publikacji : 22.03.2016
Data modyfikacji : 23.03.2016

Opcje strony

do góry